"Bij de behandeling van dit onderdeel van de gemeente begroting 1976, deed de heer Vriens, daarin later bijge vallen door de heer Boluijt, de suggestie om het muziek- onderwijs voor kinderen te blijven subsidiëren en om dit "niet meer te doen voor de muzieklessen die aan ouderen "worden gegeven. "Deze suggestie is door ons overgenomen en wij hebben het "gemeentebestuur van Roosendaal medegedeeld, dat vanaf 1 "januari 1976 geen gemeentelijke bijdrage meer wordt ver- "strekt voor uit Dinteloord afkomstige leerlingen der mu- "ziekschool van 20 jaar en ouder. "Met deze maatregel dachten wij gehandeld te hebben over eenkomstig het gevoelen van de gemeenteraad, daarbij zowel "het sociaal belang van de jeugdige inwoners der gemeente "voor ogen hebbend als het financieel belang der gemeente. "Hoeveel financieel voordeel deze maatregel de gemeente op- "levert, is ons momenteel nog niet bekend, aangezien dit "eerst zal blijken bij de vaststelling van de exploitatie rekening der muziekschool over 1976. Naar raming zal dit "ƒ.4.000,f. 5.000,zijn. "Wel is bekend dat de gemiddelde kosten van het geven van "muziekles aan ouderen aan de school te Roosendaal, uit gaande van de gegevens in de begroting der school over "1976, 1.314,11 per uur op jaarbasis bedragen. "Van kritiek van het stichtingsbestuur op deze maatregel "is ons niets bekend. "Wij hebben n.l. tot op heden geen schriftelijke reaktie "op ons besluit ontvangen, noch is ons de inhoud van een "schoolkrant bekend." De voorzitter voegt hieraan toe, dat hij, in verband met de vraag of hij de diploma's wilde uitreiken, privé een schoolkrant heeft toegezonden gekregen. Toen hij bovenge noemde vragen onder ogen kreeg, heeft hij pas kennis ge nomen van het in die krant vermelde hoofdartikel van de heer Koenraad, waarin kritiek werd uitgeoefend op het be sluit van de gemeenten Dinteloord, WouV en Rucphen. Voorts voegt spreker hieraan toe, dat, nadat door burge meester en wethouders mededeling T,was gedaan van het be sluit, dat de gemeente geen bijdrage meer zou verlenen voor volwassenen, noch door het bestuur, noch door de direktie van de muziekschool hierop is gereageerd. De voorzitter zegt, dat tijdens de diploma-uitreiking waarbij hij aanwezig was, donr de heer van Helvert in het kort iets is gezegd over het besluit om geen subsidie meer te verlenen voor volwassenen en over de kritiek, die leefde aan de zijde der muziekschool als reactie op dit genomen besluit. Spreker heeft in zijn speech daarop geantwoord, dat hij bereid was om te bevorderen, dat, zodra mogelijk, een be spreking plaats vindt om de zaak nog eens nader te bekijken en om te bezien of een andere oplossing mogelijk is. Hij heeft daarbij gewezen op de regeling van de gemeente Fijnaart. Van de plaatsvervangend direkteur heeft hij ech ter begrepen, dat ook op die regeling kritiek is. De voorzitter meent, dat er door deze maatregel 3 leerlin- gen uit deze gemeente getroffen worden. De heer Hulshof is het eens met de mogelijkheid om de zaak nog eens nader te bespreken en om mogelijk een voor partij en aanvaardbare regeling te treffen. -8-

Raadsnotulen

Dinteloord: Notulen gemeenteraad, 1946-1996 | 1976 | | pagina 64