-6- Bovendien staat er, dat de verwachting is, dat aanbesteding op uitnodiging een veel lagere prijs zal geven dan een openbare aanbesteding. Spreker vraagt, waarop men die ver wachting baseert. Zijn verwachting is juist andersom. Ook de heer de Jong van de DACW is vóór openbare aanbeste ding. Spreker hoopt, dat rekening gehouden zal worden met de door hem naar voren gebrachte bezwaren en alsnog tot een openbare aanbesteding zal worden overgegaan. De heer Boluijt zegt, namens zijn fraktie, dat hij volle dig instemt met het voorstel. De heer de Visser merkt op, dat wanneer een openbare aan besteding een lagere prijs van b.v. ƒ.100.000,zou geven, dit toch maar een luttel bedrag is voor de gemeentekas n.l. 5fo. Spreker is het overigens eens met het voorstel. De voorzitter zegt, dat na hetgeen in de bouwvergadering uitvoerig is besproken, waarbij de heer Hulshof aanwezig was en die de daar aangevoerde argumenten voor een aanbe steding op uitnodiging ook erkende,en nadat een en ander is verwerkt in het prae-advies, hij geen tegenbetoog heeft. Hij zou nog eens de nadruk willen leggen op het organisatie vermogen, dat de aannemer moet hebben en het technisch ver nuft wat vereist is om een dergelijk gebouw met historische waarde, te verbouwen. Bovendien meent spreker, dat de P.v.d.A.-fraktie in principe voor openbare aanbesteding is en dat hij, welke argumenten hij ook aanvoert, deze fraktie toch niet kan overtuigen. De heer Vriens zegt, dat de voorzitter heeft gesproken over het organisatietalent van de aannemer. Hij hoopt, dat dat talent niet zodanig zal zijn, dat het gehele perso neelsbestand in keten wordt geplaatst en dat de gemeente voor alle kosten opdraait. De voorzitter antwoordt, dat in het bestek en de begroting een bedrag is opgenomen voor het onderbrengen van het personeel. Spreker wijst er op, dat organisatietalent van een aannemer ontzettend belangrijk is bij een dergelijk omvangrijk werk. Hij tilt daar erg zwaar aan. De heer van der Wiele zegt, dat zijn mening en die van de voorzitter zullen blijven verschillen. De architekt heeft gezegd, dat aanbesteding op uitnodiging beter is en dat is, zijns inziens, door de voorzitter overgenomen. De voorzitter antwoordt, dat volgens de architekt deze wijze van aanbesteding waarschijnlijk zelfs goedkoper zal zijn. Spreker merkt voorts op, dat de DACW in beginsel vóór openbare aanbesteding is, maar dat uitzonderingen mogelijk zijn. Omdat voor de 2e fase geen subsidie te ver wachten is, is besloten om het werk ineens uit te voeren. Dit argument is medegedeeld aan de DACW en hiervoor is men gevoelig. De heer de Visser is in principe vóór openbare aanbesteding. Gehoord de argumenten van de architekt, is hij het nu eens met een aanbesteding op uitnodiging. Zonder hoofdelijke stemming wordt hierna het voorstel aan genomen onder aantekening, dat de heren Hulshof, Migchiel- sen en van der Wiele geacht wensten te worden te hebben tegengestemd. BEANTWOORDING 12.Ter beantwoording van de schriftelijke rondvraag zijn van SCHRIFTELIJKE ProtChr.Fraktie de navolgende vragen ingekomen; RONDVRAAG. -7-

Raadsnotulen

Dinteloord: 1946-1996 | 1976 | | pagina 39