-3- De heer Hulshof brengt naar voren, dat de vorige keer geen prijs is genoemd. Daarvan bleek eerst in het koncept raadsbesluit. Van overleg vooraf over de grondprijs is toen geen sprake geweest. De voorzitter meent dit te moeten bestrijden en vraagt vervolgens aan de heer Boluijt, of deze zijn voorstel van 50,per m2 handhaaft. De heer Boluijt antwoordt hierop bevestigend, na geïnfor meerd te hebben of de prijs van 35,inclusief B.T.W. is. Na enige discussie over en weer, sluit de voorzitter de besprekingen over dit onderwerp en brengt daarna het voorstel van het lid Boluijt, gesteund door mevr.Huijzers en de heer Hulshof, in stemming. Met de stemmen van de leden Hulshof, mevr.Huijzers, van Steen, Boluijt, Vriens en van der Wiele vóór en van de leden Buscop, Bierkens, Sturris, de Peijter en de Visser tegen, wordt het voorstel tot verhoging van de grondprijs aanvaard RESERVERING 6. Een voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 decem- ^pUWKAVELS IN ber 1976 om over te gaan tot reservering van HESTEMMINGS- a. kavel XVII met ean oppervlakte van 650 m2 voor de PLAN WEST. heer L.G.Helmons; b. kavel VII met een oppervlakte van 700 m2 voor de heer H.Korst; c. kavel XXIII met een oppervlakte van 750 m2 voor de heer D.van Batavia. De heer Vriens haalt de passage in het voorstel van burge meester en wethouders inzake de toewijzing van bouwperce len aan mensen van buiten Dinteloord aan en tekent daar bij aan, dat de heer Blok een van de eerste aanvragers van bouwgrond in plan West is geweest en dat zijn verzoek derhalve dateert van vóór 28 oktober 1976 n.l. van 20 april 1976. Op hem is deze beperking daarom niet van toe passing. De toewijzing aan uitsluitend Dinteloorders geldt volgens hem slechts wanneer bepaalde kavels vrijko men door vervallen reserveringen. De heer Blok moet in deze verkaveling dus kunnen meedelen. De voorzitter acht deze kwestie niet aan de orde, omdat dit een nieuw gezichtspunt betekent. De heer de Visser spreekt als zijn mening uit, dat het niet in de eerste plaats tot de taak van de gemeenteraad behoort om mede te oordelen over de verdeling van bouw grond. Inzake het plan West memoreert hij, dat dit plan al jaren oud is en destijds zeer moeilijk van de grond is gekomen. De eerste bungalow n.l. die van dokter Wester weel is lang de enige daar geweest. Door wijziging van het plan konden er later chaletwoningen worden gebouwd. Daarna is de bouw van bungalows in een stroomversnelling geraakt. Voor deze gronden is thans de belangstelling zo groot, dat sommige gegadigden niet aan bod komen. Deze ontwikkeling is naar zijn oordeel niet goed voorzien en daarom is deze situatie ontstaan. In de toekomst moeten problemen als deze worden voorkomen. Het voorstel van burgemeester en wethouders ziet hij als de meest reële oplossing. Spreker schaart zich danook achter het voor stel. De door de heer van Batavia geuite bewering als zou door gemeentewerken verkeerde voorlichting zijn gege ven, wordt door hem bestreden met de opmerking, dat deze beter geïnformeerd had kunnen zijn omtrent de in de gemeente aanwezige mogelijkheden. -4-

Raadsnotulen

Dinteloord: Notulen gemeenteraad, 1946-1996 | 1976 | | pagina 126