-11- 'hoogte daarvan bepalen naar de ontplooide activiteiten. 'Ik heb het rapport gelezen, dat de federatie van Ned. 'Zangersbonden heeft samengesteld en ook de richtlijnen 'die men aangeeft5 daaruit blijkt ook dat er nogal wat 'verschil bestaat en bestond in de diverse gemeenten in 'het verlenen van subsidie. 'In liefst 23 gemeenten vragen de zangverenigingen niet 'eens subsidie aan (de reden is daar niet bij vermeld), 'maar ik vermoed, dat dit verenigingen zijn in de vorm 'van "TAVENU", die een besloten karakter dragen en die 'niet naar buiten treden en die dus de ingezetenen niets 'willen en kunnen bieden en voor welke verenigingen geen 'animo bestaat bij evt. nieuwe jeugdige leden om zich bij 'zo*n vereniging aan te sluiten, 'Wij vinden dit een bedroevende zaak en menen danook, dat 'wij dit soort verenigingen niet in leven moeten houden om him tekort ieder jaar maar weer aan te zuiveren, 'Wat die andere zangvereniging "Deo Cantemus" betreft, 'daar kan ik nog weinig over zeggen omdat ik er het be staan ervan niet eens wist, laat staan haar activiteiten. 'Mijnheer de voorzitter, wij stellen daarom voor om de 'verordening voor de 2 zangverenigingen zo te wijzigen dat het subsidie ieder jaar opnieuw wordt getoetst aan de 'activiteiten. 'In het voorstel van burgemeester en wethouders staat voor TAVENU 800,begrootj dit willen wij halveren tot 400, 'Voor Deo Cantemus is begroot 374, wij stellen voor 250, 'Als over één jaar zou blijken dat deze verenigingen toch 'v/at meer activiteiten ontplooien, propaganda maken, dona- 'teurs en leden aanwerven etc. dan kunnen we de zaak wat 'milder beoordelen". De heer de Feijter is het eens met het voorstel van burge meester en wethouders om ook de zangvereniging Tavenu een subsidie te verlenen. Deze vereniging staat open voor alle ingezetenen en ontplooit veel aktiviteiten. Hij noemt dit kunst met een grote K. Spreker is van mening, dat Dintel- oord net zo min zonder de zangvereniging Tavenu kan, als zonder de harmonie en drumband Volharding. De heer de Visser is het niet eens met de uitspraak van de heer van dm V/iele, dat het Tavenu een besloten karakter draagt. Via de pers wordt vaak om nieuwe leden gevraagd en er worden veel akties gehouden om aan nieuwe leden te komen, Spreker is het volledig eens met het voorstel van burge meester en wethouders. De heer Hulshof zegt, dat in de verordening voor subsidie aan zangverenigingen wordt gesproken over een vergoeding van 20% voor de dirigent. De zangvereniging Tavenu heeft al geruime tijd geen dirigent en het ziet er niet naar uit, dat die er binnenkort wel zal zijn. De heer de Visser interrumpeert de heer Hulshof en zegt, dat er wel een dirigent is benoemd. De heer Hulshof zegt vervolgens, dat volgens opgave van burgemeester en wethouders, aan het majorettenkorps een kledingvergoeding voor 15 leden h f. 10,wordt verleend. Dit korps heeft echter ruim 30 leden en spreker zou het daarom juist vinden dat voor alle leden een kledingvergoe ding van 10,wordt verleend. Hij vraagt danook om wi j zi gi ng van di t sub si di e -12-

Raadsnotulen

Dinteloord: Notulen gemeenteraad, 1946-1996 | 1976 | | pagina 11