III. OPDRACHT WIJZI- 12 GING UITBREIDINGS PLAN. ONTSLAG EN BE- 13. NQBMING LEDEN COMISSIE WERING VAN SCHOOLVERZUIM De heer Stange informeert of het materiaal voor de mayorete- woningen al gekomen is. De Voorzitter zegt dat de bouw langzaam gaat. Hierop heeft de gemeente haast geen invloed. Daarna wordt zonder hoofdelijke stemming met algemene 10 stemmen het voorstel van Burgemeester en Wethouders aangeno men. .Een voorstel van Burgemeester en Wethouders, dd. 9 Mei 1947 nr. 2881 om hun College te machtigen tot her voorbereiden van een wijziging van het uitbreidingsplan. De Voorzitter zegt dat deze uitbreiding nodig is in verband met de woningbouw, daar geen grond meer voor deze woning bouw beschikbaar is zodra het gemeentelijk bouwterrein is volgebouwd. Een particulier bureau of de planologische Dienst zullen deze wijziging projecteren naar het Westen of Noorden. De heer de Visser informeert naar de grond aande Prins Bern- hardstraat De Voorzitter zegt dat deze bouwgrond niet van de gemeente is. Zonder hoofdelijke stemming wordt met algemene (10) stem men het voorstel van Burgemeester en Wethouders aangenomen. Een voorstel van Burgemeester en Wethouders, dd. 9 Mei 1947 nr. 7629 om aan A. van Maldegem en J.Snijders eervol ontslag te verlenen als Lid der Commissie tot Wering van Schoolver zuim.alsmede om voor deze vacaturen over te gaan tot een be noeming, waarvoor worden aanbevolen: iNr. 1. H.Schotanus. Vacature A.van Malde gem Nr. 2. H.Stuij. Vacature J.Snijders Nr. 1J.Endeveld Nr. 2. J.Breure HUUR BERGPLAATS 14 VOOR MOTORBRAND SPUIT. TERGUNNING ON- 15. dergronds reser- TOIR EN BOVENGROND SE AFTAPINRICHTING Met algemene 10 stemmen wordt besloten aan de heren van Maldegem en J.Snijders eervol ontslag te verlenen als Lid der Commissie tot Wering van schoolverzuim. Uit de daarop gehouden stemming blijkt dat voor de vacature van Maldegem zijn uitgebracht op H.Schotanus 10 stemmen,voor de vacature Snijders op J.Endeveld 8 en J.Breure 2 stemmen, zodat tot Leden der Commissie tot Wering van Schoolverzuim zijn benoemd de heren Schotanus en Endeveld. Een voorstel van Burgemeester en Wethouders, dd. 9 Mei 1947, nr. 7647 om van Joh. Huijbregts, slager te Dinteloord te hu ren een pakhuis gelegen op het Oos^ZuidBinde voor de tijd van 5 jasr, met een opzegging van een jaar voor afloop van die termijn tegen een huur van 6,- per week. De heer de Visser informeert wat de kosten voor de gemeente nu zijn voor de twee bergruimten. De Voorzitter zegt van 40,voor de schuur waar de brand spuit staat en 104,voor het pakhuis vanét de heer A.Slings totaal 144, Zonder hoofdelijke stemming wordt met algemene 10 stemmen het voorstel van Burgemeester en Wethouders aangenomen. Een voorstel van Burgemeester en Wethouders, dd. 9 Mei 1947, nr. 7649 tot inwilliging van het verzoek van Shell Nederland, N.V. te 's Gravenhage dd. 30 April 1947 voor het plaatsen van een ondergronds reservoir en bovengrondse aftapinrichting op gemeentegrond ten behoeve van het opslaan - af - en over tappen van diesolie in perceel Sectie nr. 1116 tegen een

Raadsnotulen

Dinteloord: Notulen gemeenteraad, 1946-1996 | 1947 | | pagina 8