Loonregeling 8, GEMEENTEWERK LIEDEN. VASTSTELLING 7. Een voorstel van Burgemeester en Wethouders, dd. 3 April 1947, STRAATNAMEN. nr. 7567 tot vaststelling van straatnamen voor de wegen zoals op een schetskaartje is aangegeven. De heer Bierkens vraagt of de Stoofdijk een andere naam zal krijgen. De Voorzitter zegt dat niet het minste plan bestaat die naam te veranderen. Voorgesteld wordt vier nieuwe straten een naam te geven: n.l. Prins Bernhardstraatprinses Beatrixstraat Prinses Irenestraat en Prinses Margrietstraat, een en ander zoals op het kaartje is aangegev en. De heer de Prei is voor handhaving van de naam Stoofdijk", ook uit historisch oogpunt. Met algemene 10)stemmen wordt zonder hoofdelijke stemming het voorstel van Burgemeester en wethouders aangenomen. Een voorstel van Burgemeester en Wethouders, dd. 2 Mei 1947 nr. 2425 tot herziening van de lonen der gemeentewerklieden. De voorzitter licht het voorstel nader toe en merkt op dat de lonen der werklieden niet gunstig zijn. Over de verbetering hiervan is contact opgenomen met de Unie van Overheidspersoneel Spreker doet vervolgens mededeling van de brief van de Ned. Christelijke Bond van Overheidspersoneel, dd. 12 Mei 1947,met A welk voorstel Burgemeester en Wethouders accoord kunnen gaan. w De heer Bolluijt vraagt of terugwerkende kracht aan deze loon regeling zal worden gegeven. De Voorzitter zegt dat zó mogelijk deze nieuwe loonregeling zal ingaan 1 October 1946. De heer berkens vraagt of de werkman Kop niet gelijk gesteld kan worden met de Geus, De Voorzitter merkt op dat zulks niet mogelijk is, daar de Geus veel meer dienstjaren heeft. De heer Stange zou dat ook niet billijk achten, gezien de dienstjaren die de Geus reeds achter de rug heeft. Met algemene 10) stemmen wordt zonder hoofdelijke stemming de voorgestelde herziening der lonen voor de werklieden aan genomen. WIJZIGING GE- 9» Een voorstel van Burgemeester en Wethouders, dd. 24 April 1947. MEENTEBEGROTING nr. 7199tot wijziging der Gemeente-Begrooting, dienst 1946. DIENST 1946. Zonder hoofdelijke stemming wordt met algemene 10) stemmen dit voorstel aangenomen. WMEIGING GE- 10.Een voorstel van Burgemeester en Wethouders, dd. 24 April 1947, MeHITEBEGROTING nr. 7467 tot wijziging der Gemeente-Begroting, dienst 1947. DIENST 1947. WONINGBOUW Met algemene10 stemmen wordt zonder hoofdelijke stemming dit voorstel aangenomen. 11.Een voorstel van Burgemeester en Wethouders dd. 2 Mei 1947, nr. 222 om aan te vragen een Rijksvoorschot en een Rijksbijdisge voor de bouw van 26 woningen op het gemeentelijk bouwterrein. De Heer de Visser informeert naar de opleveringstermijn. De Voorzitter wijst er op, dat de aannemBr er zich op beroept op tijd geen materialen te hebben gekregen. De heer Stange betreurt date de eerste 6 woningen nog niet be woond zijn. De Voorzitter licht de oorzaken nader toe en zegt dat de op levering op 27 Mei 1947 is bepaald. De heer Poulus vraagt of er ook ruimte is gereserveerd voor particulieren. De Voorzitter zegt dat voor gedupeerden 2 a 3 woninrlgen gereser veerd zijn.

Raadsnotulen

Dinteloord: Notulen gemeenteraad, 1946-1996 | 1947 | | pagina 7