IV. het belang der gemeente en het Rijk. Aflossing en 15. Een voorstel van Burgemeester en Wethouders, dd. 22 Februari garantie-geld- 1947 nr. 229 om over te gaan tot de vaststelling van kat ont leening Water- werp-besluit tot buitengewone aflossing van het van den Staat leiding-Maat- der Nederlanden ontvangen rentedragend voorschot voor den aan- schappij. leg en de exploitatie van een drinkwaterleiding, alsmede van een ontwerp-besluit betreffende het garandeeren van een deel van de door die Waterleiding-Maatschappij, in verband met be doelde aflossing aan te gane geldleening. Zonder hoofdelijke stemming wordt met algemeene 10 stemmen dit voorstel aangenomen. Wijziging Ge- 16.Een voorstel van Burgemeester en Wethouders, dd. 22 Februari meente-Begroo- 1947 nr. 7199 tot wijziging der Gemeente-Begrooting voor het ting Dienst 1946.dienst jaar 1946. Met algemeene 10 stemmen wordt dit voorstel zonder hoofde lijke stemming aangenomen. Subsidie aaii l7.Ee Voorzitter deflt mede, dat is binnengekomen een verzoek van OrMJjecomite voor het Oranjecomite alhier dd. 19 Februari 1947 om een subsidie tractatie leer- in de kosten van de tractatie der leerlingeh der scholen, in lingeh. verband met de geboorte van Prinses Marijke, tot een bedrag van J 0,30 per leerling. 7565). Blijkens een ontvangen brief van Gedeputeerde Staten bestaat er geen bezwaar tegen dat dit bedrag daarvoor wordt besteed. Burgemeester en Wethouders stellen voor deze gelden voor dit doel toe te staan. Met algemeene 10 stemmen wordt zonder hoofdelijke stemming dit voorstel aangenomen. Schrijven van 18.Ten slotte wordt door den Voorzitter mededeeling gedaan van een Sprundel inzake schrijven van Jac.van Sprundel te Steenbergen dd. Januari /ederopbouwplan 1947, betreffende de voorgestelde onteigening van zijn perceel grond, gelegen in den Havenweg B 69 in het ontwerp-Wederopbouw plan. 7070) De Voorzitter zegt dat alle zittingen voor de onteigening nog moeten plaats hebben. Spreker acht dit schrijven in zekere zin preamatuur. Bovendien is het gericht aan een verkeerd college, zoodat wordt voorgesteld dit schrijven te zenden aan het Col lege van Burgemeester en Wethouders ter afdoening. De Weder opbouw is thans galegct in handen van Rijksorganen. De Gemeente besturen zijn vrijvel uitgeschakeld .De brief is te vroeg en aan een verkeerd adres geschreven. De heer Stange acht het zeer verkeerd, dat het Rijk de zaak in handen heeft genomen. Spreker wijst op het bedrijf van mo lenaar Breure. De Voorzitter zegt dat ook over deze zaak reeds geschreven is. Rondvraag. 19.Bij de rondvraag informeert de héér Bierkens of het al bekend is dat hier een andere dokter komt nu Dr. Strengers gaat ver trekken. De Voorzitter zegt dat de vestiging van artsen vrij is. Van een opvolger is spreker niets bekend,. De heer Bierkens wijst verder op het rapport der gehouden enquete inzake samenwoningen. De Voorzitter deelt mede dat dit rapport hem bekend is. De heer Peeters acht het een groot belang dat de scholen gere geld voortgang hebben. De Voorzitter zegt dat brandstoffen voor de scholen beschikbaar zullen worden gesteld. De heer Visser merkt op dat het zandstrooien op de gladde wegen erg provisorisch is geschied, naar zijne meening zou een vracht wagen moeten worden gecharterd. De Voorzitter heeft daar ook over gedacht. Spreker wijst op de groote kosten en wijst er op dat twee wegen (Steenbergscheweg

Raadsnotulen

Dinteloord: Notulen gemeenteraad, 1946-1996 | 1947 | | pagina 4