II. ÊDstelijk deel) over 1946. b. een goedgekeurd raadsbesluit dd, 3D December 1946 nr,872 tot het aangaan eener geldleening. Beide stukken worden voor kennisgeving Aangenomen. Aanvulling re- 5.Aan de orde wordt gesteld een voorstel van Burgemeester en glement van .Vethouders, dd. 16 Januari 1947 nr. 7579 tot aanvulling van het orde. Reglement van orde voor den Gemeenteraad in verband met de in voering van een ambtsgebied. Zonder hoofdelijke stemming wordt met algeffL: ne 10 stemmen dit voorstel aangenomen. Eervol ontslag 6.Een voorstel van Burgemeester en Wethouders, dd. 6 februari Gemeente-Genees- 1947 nr. 7566 om aan den heer Dr. Th.Strengersovereenkomstig heer Dr. Stren- zijn verzoek, eervol ontslag te verleénen als gemeentegenees- gers. heer tevens belast met de armenpractijk, met ingang van 1 Maart 1947. Met algemeene (10) stemmen wordt daartoe besloten. intrekking art.7.Een voorstel van Burgemeester en Wëthouders dd. 9 Januari 1947» 38 Jmibtenaren- nr. 2425 om over te gaan tot de intrek ing van lid 4 van art. re®bment. 58 van het ambtenarenreglement, tqegevoegd bij besluit van den toenmaligen Burgemeester van 25 November 1941 Met algemeene 10 stemmen wordt dit voorstel zonder hoofde lijke stemming .aangenomen. Toelage aan 8. Een voorstel van Burgemeester en 'Wethouders, d,d. 9 Januari 1947 gemeenteperso- nr. 2425, dat het schrijven van Gedeputeerde Staten, bet'reffen- neel. de de bezoldiging van Secretarissen, Ontvangers en Ambtenaren van den Burgerlijken Stand in deze Provincie, géén aanleiding geeft tot opmerkingen! Zonder hoofdelijke stem-ing''wordt met algemeene 10 stemmen dit voorstel aangenomen. ifien voorstel van Burgemeester en Wethoudersdd. 5 Pebruari 1947 nr. 2425 tot het verleenen van een overgangstoelage van 10 aan het Gemeentepersoneel. De heer Stange informeert of nog verdere maatregelen .moeten wonden genomen. De Voorzitter zegt dat ontworpen wordt een nieuwe salarisrege ling, die aan de eischen voldoet, hieroyer wordt nog verstaan A met de Hoofdbesturen der Vereenigingen. w Zonder hoofdelijkestemming wordt dit voorstel van Burgemees ter en ethouders voornoemd met algemeene stemmen aangenomen. Verzoek hefden-9.Ben voorstel van Burgemeester en -ethouders dd. 16 Januari 1947 kingscomite voor nr. 7261 om het verzoek van het Herdenkingscomité voor Brabant- Brab^ntsche ge- sche gesneuvelden te ïïaalre, dd. December' 194-6 voor kennisge sneuvelden om eenving aan te nemen, aangezien geen aanwijsbaar belang voor deze bijdrage. gemeente aanwezig is, om daarvoor uitgaven te doen. Dit voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming met algemeene 10 stemmen aangenomen. Intrekking be-10 Een voorstel van Burgemeester en. Wethoudersdd. 30 Januari 1941 sluit proefpro- nr. 15 dpi. om in verband met een ontvangen schrijven van ge- ces kostwinners- deputeerde Staten dezer Provincie, dd. 22 Januari 1947, over schap. te gaan tot de intrekking van het raadsbesluit, dd. 30 Decem ber 1946 nr. 874, alsmede om een crediet van 2 van 1404,-- of 28,08 te noteeren, w armede de gemeente zich uitspreekt te willen participeeren in eventueelen kosten. Zonder hoofdelijke stemming wordt dit voorstel met algemeene 10 stemmen aangenomen. Aanvulling besluitEen voorstel van Burgemeester en Wethouders dd. 30 Januari toepassing art.11.1 947 nr. 7498 om over te gaan tot de vaststelling van een 212 gemeentewet nieuw besluit betreffende de toepassing van art. 212 der Ge meentewet, aangezien volgens schrijven van Gedeputeerde Staten een nadere voorziening in het Raadsbesluit van 30 December 1946 'j,

Raadsnotulen

Dinteloord: Notulen gemeenteraad, 1946-1996 | 1947 | | pagina 2