bij h6t ïïo°^s^ leïn?- to t0i tj ZUllen lnr°™eren ats amerg d! Voo"«ter0L"wit°'1 1tlcVkn't bU6«rl«tst ken róróSn. voorzitter zegt oio na te laten zien, Dg heer de Visser vraagt of hot verkeer voor het gemeentehuis van_ iïerselman ai niet gesloten kan worden. De Voorzitter z egt dat plannon bastaan om de brug over de kreek - 013 het gemeentehuis- te verbreden, wat een boter aanzien aan net gemeentehuis zou geven. Daar het evenswei nog enige jaren kan duren voor dit nlan doorgaat, zijn Burgemeester en Wethouders van mening dat de öuclg toestand nioe^fc herleven. De heer de Visser merkt op dat deze gemeente achteruit is gegaan Qöt^de nieuwe regeling van het Distributiekantoor, cio toestano. is nu hopeloos, daar de mensen bij de uitreikingen ur~n lang moottui staan wachten. Valkenburg,Wethouder, zegt dat hot aantal uren dat gewerkt worct te kort is De Voorzitter wijst ^r op dat de Di tributieöienst niet eon ?S&£i?klachten zull3n doorgegeven worden aan de Distributiooienst'. Do ha^r &o Visser vraagt of het niet goed zou zijn om vuil- nisemmers aan te schaffen en het gebruik verplichtend ts 3 te lie n te ge n een be pa<. 1de hut r ÏÏVer ?fbiJ concerten hot vorkoor niet aftov.sloten kan worc^n, het is een normaal iets in andere gemeenten. De Voorzitter wijst op het doorgaande verkeer. Spreker zal de politie opdracht geven dat de gestelde wet- b0 Palingen dienen te worden nageleefd7 ine ifliox-mcirt oi een brief van J. Her se lman is De Voorzitter zegt da^rvun niets gezien te hebben, blihuolitiennZDft de ^-voorstraat in het midden - 01 j politie van Dijeo- een donkere straat voor hot vrke^-r u't:anSc- maakt vervolgens eon optoerking over ie vrij stellingen aan dienstplichtigen.Z,iis do toostend niet ^8fiM*hH20U,ï2t °P hoge prijs stellen dat n ie zaak ontstaan is"!orcl v"orat' duar ^ote ontstemming hierover De Voorzitter zegt dat alle vrijstcllin-on aanplakt voorden aan nt gemeentehuis, terwijl bezwaren ingediend kS^-n De h^r <t- hl;r ~en- rijksregeling. an - r hct S^meontehuis bij s pro kor ctix^ ó^vvenQüc mlxciitingon krijgen. nf hr^ gtange z^ët hi-orvan gaarne gebruik te willen maken De heer buscop vraagt 01 er een lijst is van woningaanvre^rs De Voorzitter c.ntwoord hierop bevestigend. JOnin5aanvrag,rs te be hand tlx n zijnde en niemand mex,r net wooro. verlangendesluit de Voor zitter Ge vergadering. De VoorzittJr Do Secretari

Raadsnotulen

Dinteloord: Notulen gemeenteraad, 1946-1996 | 1947 | | pagina 26