H0TU1EIT van net verhandelde in de openbare vergadering van de Raad der gemeente Dintoloord van 29 Juli 1947, des n.m. 3 uur. Tegenwoordig alle leden de heren: P.J.Valkenburg, A.W. Baten,W.Boluijt, I.Buscop, CMde Prei,J.de Visser, P.van Sst, ff.Peeters, J.Bierkens, P.Poulus enA.Stange. Voorzitter: de heer KrH.Pop, Burgemeester. Secretaris: <de heer J.P.Sprong. Opening ver- 1 .De Voorzitter opent de vergadering met een formulier-ge- gadering. bed. Potuien. Ingekomen stukken f tot wering Verbetering weg naar Boompjesdijk 2.Daarna worden de notulen van de vergaderingen van 5 Juni 1947 en 29 Juli 1547 onveranderd vastgesteld. 3.Ingekomen: a. een schrijven van J.Endeveld en H.Schotanus, beiden lioofd der school, dat zij hun benoeming tot lid der coramis s ie /van s choolve r zuirn aanneme n b. een schrijven van de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, de. 3 Hei 1947, dat de oprichting en instandhouding van een landbouwhuishoudcursusuit gaande van de Boord-Brabantse Maatschappij van Land bouw is goedgekeurd. c. een schrijven van Gedeputeerde Staten dezer Provincie da. 6 Mei'1947, dat bij Koninklijk Besluit van 9 April 1947 nr. 19 is goedgekeurd de Verordening tot heffing van schoolgeld. Al deze stukken worden voor kennisgeving aangenomen. Verder is ingekomen een verzoek van de Ooöp Verenjging landbouwbelang, de ïïed.Chr.Boerenbond en de Volkaraks- polder, dd. 16 Juli 1947 om tot een spoedig herstel van de gemeenteweg naar de Drogendijlc over te gaan. (7545) Burgemeester en Wethouders stellen voor om dit stuk in hun handen te stellen om prae-advies. De heer Stange acht het noodzakelijk die weg goed aan te pakken,de weg zal opgehaald en van een nieuw dek moe ten worden voorzien. De heer de Visser is van mening, dat die weg zeer snel moet worden verbeterd, dat het een onhoudbare toestand wordt De Voorzitter zegt dat het herstel van die weg een be langrijke zaak is en de belangstelling van Burgemeester en wethoxxders heeft. Burgemeester en Wethouders zijn e- venwel teruggeschrokken van de kosten. Met algemene 11) stemmen wordt daarop het voorstel van Burgemeester en Wethouders aangenomen. ervol ont- 4 slag onderwij zeres 0.1. School Mej. van Hooff. Een voorstel van Burgemeester en Wethouders dd. 20 Juni 1947 ITr. 7675 om het verzoek van Mej. ll.M.P. van Hooff, dd. 9 Juni 1947 om eervol ontslag als onderwijzeres aan de Openbare Lagere School alhier, wegen3 het bereiken van de leeftijd van 60 jaar. In te willigen. Met algemene 11) stemmen wordt besloten aan Mej. van Hooff voornoemd eervol ontslag te verlenen als onderwij zeres aan de Openbare Lagere School te Dinteloord, in gaande op een door Burgemeester en Wethouders te bepalen dag.

Raadsnotulen

Dinteloord: Notulen gemeenteraad, 1946-1996 | 1947 | | pagina 12