aanzien van deze zaak een blad zijn woorden van de vorige ver gadering berkeerd heeft weergegeven. Is het niet mogelijk om het geen er nu op de vuilnisbelt ligt te gebruiken om er land mee op te hogen. Bij Clotscher en Kersten liggen lage gedeel ten. De Voorzitter zegt dat deze vuilnisbelt geweldig stinkt, daar heeft spreker zelf veel last van; gezocht wordt naar een op lossing. Het vervoer van ongeveer 2oOO M3 vuilnis zal veel geld kosten. Dhr. Peeters vraagt of de gemeente verplicht is om het vuil bij de inwoners op te halen. Dat zou toch ook door particu lieren kunnen gebeuren. De Voorzitter zegt dat het door de gemeente wordt gedaan uit een oogpunt van de Volksgezondheid. Als particulieren het doen moet er toch ook een plaats voor zijn om het weg te brengen. Eigenlijk zou de vuilnisbelt beperkt moeten worden tot huisvuil, Burgemeester en Wethouders zullen diligent blijven. De heer Peeters vraagt om in de zomermaanden op een ander uur te vergaderen b.v. om 6 uur, daérde meeste leden het overdag ook wel druk feulle<n. hebben. De Voorzitter zegt dat het 6 uur etenstijd is, spreker voelt er niets voor om de vergaderingen te verschuiven naar de avond. Spreker wil het ook wel in de voormiddag doen. De heer de Prei vraagt of het nummeren van de huizen gemeente werk is.De Voorzitter zegt dat zulks bij Politieverordening is geregeld. De eigenaren moeten zelf zorgen dat er een be hoorlijk nummer op hun woning staat. De heer Stange vraagt waarom er geen publiciteit is gegeven aan de dodenherdenking te Bergen op Zoom. Alle gemeentebestu ren wisten dat toch. De Voorzitter zegt dat hem hiervan niets bekend is. Vermoede lijk is het alleen door Bergen op Zoom bekend gemaakt. De heer Bolluijt zegt dat er in de Ned.Hervormde School een vergadering is gehouden en daar werd het schoolgeld besproken. Dat is hier veel hoger dan in Steenbergen. Hoe zit dat feite lijk, want Herbert Vroon moet hier 100,— betalen en in Steenbergen minder. De Voorzitter zegt dat het schoolgeld wordt geregeld volgens algemene richtlijnen naar het inkomen volgens een landelijke regeling. Dhr. Bolluijt merkt op dat Vroon in Steenbergen toch niet minder verdient dan in Dinteloord. De heer Stange zegt dat als alle maatstaven over heel Neder land gelijk zijn er toch geen verschil kan bestaan. Vroeger was dat plaatselijk geregeld. De Voorzitter zegt dat als Vroon inlichtingen wenst hij zich op het gemeentehuis kan vervoegen. De heer Bolluijt vestigt de aandacht op de slechte toestand van de weg naar Drogendijk. De Voorzitter zegt dat zulks de aandacht van Burgemeester en Wethouders heeft. De wegen eisen ontzettende kapitaalsuitgaven Voor het eerste gedeelte is reeds goudalite" besteld. De heer Bolluijt heeft klachten gekregen over het slachten van Saarloos. Die gooit de afval en mest in de sloot, wat een vuile boel geeft. Wethouder Valkenburg zegt dat wanneer de destructor te Son voor voldoende vaten zorgt om die afval er in te doen, het weggooien van afval niet voor zal komen. De heer Bolluijt vraagt om de danswoede te beperken. De Voorzitter antwoordt dat zulks tot de competentie van de Burgemeester behoort. Spreker wil echter» zijn standpunt wel mededelen. Er zijn hier mensen die voor en tegen dansen zijn.

Raadsnotulen

Dinteloord: 1946-1996 | 1947 | | pagina 10