III. De heer de Visser wijst er op dat weinig vergaderingen worden gehouden. De Voorzitter zegt dat volgens de wet 6 vergaderingen per jaar behooren te worden gehouden. De heer de Visser vraagt of de kelder bij de Westvoorstraat niet gedempt kan worden, met het oog op het gevaar daar die kelder vol water staat. De Voorzitter zegt dat het terrein niet van de gemeente is doch particulier terrein. De heer de Visser vraagt hoeveel gemeentepersone 1 er is en wat ze doen. De Voorzitter zegt dat er 5 zijn en 1 vacature en dat door hen gewerkt wordt aan het onderhoud der wegen. De heer de Visser merkt op dat de gemeente een verwaarloosden in druk maakt door de gaten in de wegen en trottoirs, de verveloos heid van muziektent en banken. De Voorzitter zegt dat een normaal onderhoud plaats moet hebben. Dfe heer de Frel vraagt of-de stinkboel bij Saarloos al opgeruimd is De Voorzitter is van meening dat deze zaak nu afdoende is geregelc De heer Valkenburg, Wethouder, zegt dat Saarloos daar niets aan doen kan.Daags na de slachting wordt alles o gehaald door de Des tructor te Son. De heer de Frel heeft klachten over de jeugd die 's avonds deu ren open gooit en belletje trekt. Spre er vraagt om een regeling dat de jeugd 's avonds zonder geleide niet meer o>p straat mag ko men. rrpyS pp f De Voorzitter 'zegt dat dë jeu^d beter, opgevoed moet worden.Spre ker tal de politie een en ander mede deelen. De heer de Frel vraagt of de huur al bepaalt is van de nieuwe woningen. Een huur van 6,- a 7,- zal wel duur zijn voor de arbeiders. De Voorzitter zegt dat titanneer de huur zou bepaald worden naar Verhouding der kosten de huur wel 9,-~ zou moeten zijn. Dat ge beurt evenwel niet. Het Kijk betaalt 90 in het exploitatiete kort De heer Stange vraagt om in den Steenbergschenweg tusschen de huizen Nieuwkoop en C. aris een lichtpunt aan te brengen, daar is een stopplaats van de BBA. en het is er ontzettend donker. De Voorzitter zal deze zaak laten onderzoeken, en zien watr er gedaan kan worden. De heer Stange klaagt over de bieten- en pulpkuil van slager Buij bregts in de Oostachterstraat. De Voorzitter zal een «nderzoek in»laten stellen. De heer Buscop vraagt wie er over beslist pis er woningen beschik baar komen, de eigenaars of Burgemeester en wethouders. De Voorzitter zegt dat de Burgemeester vorderingsrecht heeft. Als .het niet goed gaat is spreker verplicht orn in te grijpen. 'De heer Buscop zegt dat de deuren van c^e noodwoningen in den ach terkant zijn aangebracht.Spreker vraagt om een lichtpunt achter die woningen aan te brengen. De Voorzitter zegt toe deze zaak te laten ond.erzoe en. De heer de Visser vraagt hoe het staat met het sportterrein. De Voorzitter zegt, dat, hoe nuttig ook een sportterrein mag zijn er thans voornamer zaken zijn te behandelen. Spreker wijst op we deropbouw en schoolbouwBurgemeester en Wethouders zullen in gedachten houden een sportterrein in het kader van het Wederop bouw plan. Niets meer te behan elen zijnde en aremand meer het woord verlangendesluit de Voorzitter de vergadering. De Secretaris, De Voorzitter,

Raadsnotulen

Dinteloord: Notulen gemeenteraad, 1946-1996 | 1946 | | pagina 12