V'. .r.. :.:i -26- De heer 7SRPAALEN wil ten aanzien van dit voorstel over de vrije jeugdvorming, de jeugdsport en de jeugdrecreatie duidelijk stellen,dat dit zaken zijn, jie m de allereerste plaats de betreffende verenigingen of organisaties zelf aangaan.Stodelijkacht spreker1 het van het grootste belang, dat daarbij aller- wege gestreefd wordt naar een zo: groot mogelijke samenwerking en een zo groot mogelijke concentratie van krachten. Voor zover een gemeentebestuur, op welke wijze en in welke vorm dan ook .daarbij ehulpzaani kan zijn, moet dat gemeentebestuur daarmee niet aarzelen,, ■daarbij echter steeds in acht nemende, dat niet getornd wordt aan ae zelfstan digheid van ae verenigingen en organisaties en dat deze verenigingen en organisaties de volle verantwoordenjkheid blijven dragen, 'e vorm, die in het thans ter tafel liggende voorstel wordt ontwikkeld, komt, naar spreker meent, aan deze principes tegemoet. Deze vorm geeft voor het ^.erst aan de verenigingen en organisaties in deze stad de gelegenheid om eigen vertegenv;oordigers aan te wijzen in de secties en in de te vormen zo genoemde ergen op Zoomse Jeugdgemeenschap. Het is zijns inziens voor de stad van het allergrootste belang, dat deze gelegenheid v/ordt aangegrepen. ^-er belangrijk daarbij isj' zegt spreker, "dat deze Bergen op Zoomse Jeugdge meenschap van de zijde van het gemeentehstuur voor honderd procent wordt erkend en aanvaard, In dit verband wil spreker opmerken, dat het voorstel van Burgemeester en Wethou ers spreekt over de Bergen op Zoomse Jeugdgemeenschap als advies contact-en overleg-orgaan alleen van Burgemeester en Wethouders. Hij meent inmiddels begre pen te hebben, dat de Bergen op Zoomse Jeugdgemeenschap evenzeer wordt beschouwd ais advies-contact- en overlegorgaan ook voor de Raad, al naar gelang de zaken aie aan de orde zijn. Dat is toch juist?" vraagt spreker. Tegelijk en zeer voortvarend, zoals men van hem gewend is, heeft de Wethouder, ze er met assistentie van zijn ambtelijk adviseur, een subsidieregeling voorge- 5 f voor e vrije jeugdvorming en het open jeugdwerk. Deze regeling getuigt A Hn^X'e 1"zicht in de problematiek op dit terrein en zal naar zijn méning Srote vreugde worden ontvangen. Het was juist deze groep, die tot op heden' MR Betrokking tot de subsidiering enigszins was achtergebleven. f dan n°ë> ze^t ^Preker, het contact tussen de Bergen op Zoomse Jeugdgemeen. td° I13 hseft hlervan al iets sesegd biJ Lt besprokene over het vakantxespel en spreker wil thans iets citeren uit het veel gelezen blad op het terrein van de Nederlandse Jeugdgemeenschap. Hij citeert» "Als zo'n plaatselijke jeugdraad eenmaal is gevormd en een veelzijdig samenge- stc Idbestuur is gekozen, is het van groot belang, dat men eerst tot een zekere inventarisatie komt van alle activiteiten op het terrein van het jeugdleven ter P aatse. Want dan kan er eigenlijk pas een goed onderling beraad plaats vinden over de situatie van de jeugd ter plaatse, ■^elke organisaties en instellingen zijn er in de gemeente? Hoeveel jongeren- beneden 25 jaar- leven er? Hoeveel hebben er de school reeds verlaten? Hoe staat het met de noodzakelijke ruimte- zowel voor binnen- als buitenactivi teit- ten behoeve van de jeugd? Het spreekt vanzelf, dat zelfs het meest eenvoudige onderzoek, maar ook de gewone organisatorische zaken, tijd en aandacht vragen en dat zo'n plaatselijke Jeugdraad moet kunnen beschikken over aen goed werkend secretariaat. •jiier zijn wij al dadelijk op een punt, dat zéêi veel aandacht verdient, e vraag is namelijk of er een gemeentebestuur bereid kan worden gevonden hiervoor een ambtenaar ten stadhuize, geheel of gedeeltelijk af te staan, dan vel of men bereid is zodanige financiële middelen te verschaffen, dat de plaat selijke jeugdraad geheel of gedeeltelijk een kracht kan aanstellen, v/ant de estuursleden van de plaatselijke jeugdraad zijn als regel zodanig overbelast werkzaa.ohcden in hun eigen jeugdwerk, dat een dergelijk secretariaat hiet even er bij" kan worden behartigd. Als de jeugdraaa voortdurend attent moet zijn om na te gaan q? welke wijze de jeugd, die in de gemeente leeft, werkt en studeert, kan worden betrokken in h lerhande zaken, die voor het jeugdleven van nu, maar ook voor de toekomstige burgers van belang zijn, dan is er héél wat te doen." urgemeester en Jethouders stellen, dat dit contact binnen de secretarie-organi satie is te realiseren. Zij zeggen, dat het hooi a van de afdeling waat de jeugd zaken nu zijn ondergebracht de aangewezen ambtenaar is voor contact en overleg, preker kan het hiermede eens zijn zolang de Bergen op Zoomse Jeugdraad en de sectievorming nog verkeren in een stadium van voorbereiding en ontwikkeling, voor de toekomst echter verwacht hij, dat de behoefte aan een afdeling jeugd zaken of om te beginnen een aangewezen ambtenaar zich zeer spoedig doet gevoelen -f .1..

Raadsnotulen

Bergen op Zoom: Notulen gemeenteraad, 1926-1996 | 1964 | | pagina 74