-9- cco« R«K. Kerkbestuur parochie H.Hart te Bergen op Zoom. Bergen op Zoom 4 maart 1964. Verzoek om med werking voor de stichting van een tweede r.k, kleuter school in het uitbreidingsplan "Warande", Voorgesteld wordt dit stuk te stellen in handen van Burgemeester en Wet houders ter fin® van prae-advies. Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van Burgemeester en Wethouders besloten, ddd* instituut voor Meisjes te Oudenbosoh, Oudenbosoh 11 maart 1964, Verzoek om medewerking ingevolge artikel 72 der Lager-Onderwijswet 1920 voor het treffen van voorzieningen aan do St. ChristoffelschoolRijssel- bergseweg 2 te Bergen op Zoom. Voorgesteld wordt dit stuk te stellen in handen van Burgemeester en Wethouders ter ime van prae—advies. Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van Burgemeester en Wethouders besloten. 6ee* Stichting Katholiek Militair Vormingscentrum te Voorburg, Voorburg 21 februari 1964. Subsidieaanvrage voor vormingscursussen aan militairen. Voorgesteld wordt adressante te berichten conform concept-brief nr. 2/123M, ronder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van Burgemeester en Wethouders besloten. ffx ^eJuf>frouw Th. J.M. yan Kalmthout te Vlaardingen, Vlaardingen 5 maart 1964. eroepschrift tegen aanschrijving tot het verrichten van onderhoudswerk zaamheden aan het pand Bolwerk Zuid 42. Voorgesteld wordt adressante te berichten conform conceptbrief nr. 81/132B. Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van Burgemeester en Wethouders besloten. Xoopstel tot het, met ingang van 1 mei 1964, benoemen van een eerste gen tweede en een derde bezoldigd ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente Bergen op Zoom. (Dossier nr. 24D) (Verzameling 1964nr. 76). De^VOORZITTER deelt mee, dat dit bij sohriftelijke stemming moet gebeuren. Ril stelt echter voor de stemming in eenmaal te doen,met dien verstande a e bovenste naam bedoeld is als eerste ambtenaar, de tweede naam als wee e ambtenaar en de derde naam als derde ambtenaar. Wil men er een uitlaten, an moet daarvoor een streep worden gezet. vü van het stembureau worden benoemd de heren Nijssen, als voorzitter, vriends en Radder. i v2rden ^5x3 stemmen, waarvande heer J. Stuart voor eerste enaar verkrijgt 25 stemmen. Voor tweede bezoldigd ambtenaar T.Jgt hcex JGoossens 19 stemmen, d heer A. v.d. Wouw, 5 stemmen, f em ongsldig wordt uitgebracht. Voor derde bezoldigd ambtenaar verkrijgt de heer A. v.d. Wouw 19 stemmen, de h er J. Goossens 5 stemmen, terwijl er 1 stem ongeldig wordt uitgebracht. Benoemd zijn dus tot 1„ ambtenaar de heer J.A. Stuart, tot 2e ambtenaar ae heer J. Goossens en tot 3e ambtenaar de heer A. v.d. Wouw. ian de bnnoemden zal hiervan kennis worden gegeven en worden gevraagd, of zij deze benoeming aanvaarden. 4* Voorstel tot reviseren en vernieuwen van het gasnet in een aantal straten welkein deloop van het ,iaar 1964 worden herstraat. (Dossier nr. 3221) (Verzameling 1964, nr. 75). Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van Burgemeester en Wethouders besloten.

Raadsnotulen

Bergen op Zoom: Notulen gemeenteraad, 1926-1996 | 1964 | | pagina 57