- 15 - moeite zal kosten dan een eerste—jaars—leerling. De VOORZITTER meentdatwanneer men het voorstel beziet, het duidelijk is dat het hier gaat om een tariefsverhoging omdat de kosten aanzienlijk gestegen zijn, Hen heeft m de loop der jaren steeds tekorten gehad en spreker acht dit ook volkomen aanvaardbaar. De muziekschool is gesticht als een vorm van volksonder wijs en het is ten enenmale niet mogelijk dergelijke muziekscholen te laten renderen, maar Burgemeester en 'Jethouders menen wel dat men de verhouding die tussenkosten eninkomsten bestaat, wel een beetje in het oog mag houden, goals in de toelichting staat is enige jaren geleden n.l. in 1958-1959 een verhouding nagestreefd tussen de bijdragen schoolgeld en de exploitatielasten die lag van 2 tot 1. Later is die verhouding verhoogd, maar nu was men gekomen "O 4 togen 1 hetgeen natuurlijk een heel zware belasting betekent voor de ge meente. Het is niets bijzonders. 'Janneer men andere muziekscholen in deze provincie ziet is er overal een belangrijk tekort .Het bijzondere ligt alleen hierin dat Bergen op •■oom voorwat de grootte van de gemeente betreft een grote mu ziekschool heeft waarvoor veel belangstelling bestaat - gelukkig veel belang- spelling en relatief een zware last oplegt. Men had gehoopt op de Rijkssub si ie voor muziekscholen die er gekomen is en dat deze een belangrijke bijdra ge zou hebben opgeleverd, maar dat is niet het geval geweest. Men moet echter met het oog op de kosten voor ogen houden het belangrijk goed dat men te ver te igen heeft, n.l, de muzikale ontwikkeling van stad en omgeving. Het gaat er cm ae appreciatie voor de muziek te verhogen. Als men dan de resultaten ziet 1 ^st algemeen vormend muziekonderwijs en de gevolgen in de waardering voor nuziek, jjan kan men niet ontevreden zijn. Wanneer- men dan de taak van de ^aause ijke overheid goed voor ogen houdt dan zal men met spreker van mening w.jn dat men voor het muziekonderwijs iets over moet hebben. mr is door de drie sprekers naar voren gebracht de kwestie bijdrage door de Duitengemeenten. yjJor de vorige herziening van de tarieven werd onderscheid gemaakt tussen -eerlingen van de buitengemeenten en leerlingen uit Bergen op Zoom, Dat zat Hierin, dat het instrumentaal onderwijs althans, de leerlingen uit Bergen op Zoom - u,e -nine®!a. naar draagkracht, terwijl de leerlingen uit de buitengemeenten meteen werden aangeslagen voor het hoogste tarief.Men heeft toen gemeend dit n erscheid weg te moeten nemen om daarmee het begrip en de betekenis van c?ü rum-gemeente te tonen. Op het ogenblik is de provincie voornemens finan- het G"n6 ai.1®Sue^nS' be tonen voor het muziekonderwi js en spreker gelooft dat e eszins redelijk en billijk is wanneer men zou proberen van de provincie ten rags te ontvangen voor de diensten die men verleent aan de buitengemeen- jPij:'eker zou op het ogenblik niet verder willen gaan en geen bepaalde tarie- n willen rekenen voor de buitengemeenten. sch1 f6 ^ee:r? "van ^aam as als vergelijking genoemd de bijdrage aan de politie- suit- - t 1?aai! sPreker zou er dan op willen wijzen dat de politieschool het re- ann-z^on 13 6en £®meenschaPPelijke regeling en hij zou huiverig zijn ten met d V+n muz-'-ekonde:nTi een gemeenschappelijke regeling aan te gaan U1 tG1igemeenten, waarmee de zeggenschap van de Raad inzake de muziek- muz°°k ZhU v;orden verminderd. Spreker meent dat men de muziekschool als Bergse konTr S+ nioe^ behouden en moet proberen op een andere wijze een tegemoet- G °U tvangen voor de zware taak die de gemeente ook op zich genomen heeft voor de omgeving. Spreker zou dan nog enkele woorden willen zeggen over het tarief. Door de heer J^V~aain 1S yitdrukkelijk gezegd dat het bij hem alleen om de financiële zijde zpif maar' d00r de heer Radder is er reeds op gewezen en die indruk heeft hij gc regen, daarbij is de heer van Kaam toch in muziek-pedagogisch vaar- vo-"GJ- gekomen. Door de heer van Kaam is speciaal gewezen op de tarie- c-.Jt i 16 ^°*den voorgesteld voor accordeon, gitaar en blokfluit. Misschien kan eori6 »,Jl,:ie L 30 verklaren- Accordeon, gitaar en blokfluit zijn instrumenten die grote vooruitgang hebben gemaakt in het muziekleven. Het is niet alleen li-ii Gr G0n aarddS deuntje op wordt gespeeld om te dansen, er wordt ook behoor- c® muziek voor-geschreven en wat men er op kan presteren kan men vergelijken 2o klassieke instrumenten, piano, viool en de blaasinstrumenten. Daarom me- sPreker voor willen stellen bij de herziening van de tarieven deze instru- bi^ 011 liieor °P gelijke wijze te gaan behandelen als piano, orgel, strijk- en c-asinstrumenten met dit verschil dat in de twee eerste jaren groepsonderwijs bip^+Z1f^""■PedaS°gische gronden beter wordt geacht en ook betere mogelijkheden s-l Vroeger was er ook groepsonderwi js bij piano en de strijk- en blaasin- Vf-Uf0u ~n' maar gebleken is dat dit niet juist was. Daarom is men daarbij at het eerste jaar oveDgogaan op individueel onderwijs.

Raadsnotulen

Bergen op Zoom: Notulen gemeenteraad, 1926-1996 | 1964 | | pagina 181