16» In het jaar 1963 is door spreker een begroting ingediend,waarna een opgaaf van .u -eden werd verzocht.Er is toen opgegeven;196 leden h 25 cent en 75 leden h 55 cent. Nu kan spreker begrijpen hoe men toen aan 271 leden gekomen is.Dit is echter te- samen geen 271 leden,mas,r 347«Als er iemand lid is van een vereniging en zijn vrouw wordt ook lid,dat zijn dan toch twee leden,al zijn ze gehuwd.Daar zit het misvers-1-:./ Er had toen berekend moeten worden 271 leden h 25 cent en 75 leden h 10 cent.Dan had men in 1963 ook wat meer subsidie gehad.De opgave van januari 1964 is als volgt; 290 leden fe 25 cent en 78 leden fe 10 cent.Dit zijn de juiste opgaven.Van die 290 -eden draagt men aan het Hoofdbestuur af;290 maal 13 cent en van die 78 leden,78 maal 4 cent,terwijl ook het rayon Brabant 1 cent per lid ontvangt.Spreker hoopt,dat nij duidelijk is geweest en dat allen er nu van overtuigd zijn,dat er vorig jaar een fout is gemaakt. De heer BROOS wil in zijn algemeenheid stellen,dat de subsidie uit twee bestanddelen. estaat.In de eerste plaats wordt er ƒ250,gegeven aan elke vereniging voor de ex ploitatielasten en voorts ƒ1,per lid.Als man en vrouw beiden lid zijn,wordt dit natuurlijk gerekend op 2 personen.Voor man en vrouw krijgt men dus ƒ2,.Als er in derdaad een fout gemaakt zou zijn, dan is dit naar zijn mening een gevolg van een ver-! xfevnnR7Tmmvü'di° d°°r de A1gemene Bond van Bejaarden is gedaan. L zou willen voorstellen,dat de heer Scheppink,dit speciale geval met de -ammistratie opneemt, dan kan het gecorrigeerd worden.Het gaat hier om een voorstel ver een bepaalde wijze van subsidiëren en daar heeft de heer Scheppink geen bezwaar cegen,Wanneer men verschil van mening heeft over de opgave van het aantal leden, dan kan dat buiten de Raad worden beslist; 3-A''yr hoofdelijke stemming wordt hierna overeenkomstig het voorstel vein Burgemeester en Wethouders besloten. 4Voorstol tot r-uh.9.t verlenen van een crediet van ƒ10.500.-- voor het aanbrengen van een nieuwe o -4±J'-a34ering langs het terrein van de gemeentebedrijven: -4t het gemeentelijk grondbedrijf nemen en in het gemeentelijk gasbedrijf .-£^-rl^§JL_y.an een strook grond, waarmede het terrein van gem.belri.iTOi wrdt vrgroot; ■2-°——®Hlj-.ilgjL_S£j4P,enieli|]k gasbedrijf nemen en in de dienst van gem,werken brem uo^sier&nr°4U i Waar°'i:) r0ni:^3e voor 8.e gemeentelijke reinigingsdienst isgixru^ Verzameling 19ö4,nr.30). ronder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voor- stel van Burgemeester en Wethouders besloten. 1 5yo^rs^ej^_t_ot het vernieuwen van het gas-.waterleiding-en elektriciteitsnetals- nede de straatverlichting in straten welke in de loop van het.-fear 1964 woidsn ecrecon- strueerd. e (Dossier nr.322 i). (Verzameling 1964,nr.2). ^•onder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voor- van Burgemeester en Wethouders besloten. Y°0- (Lll§ltot het uitbreiden van het waterleidingnet.het elektriciteitsnet en do Q£enbare verlichting in de Abraham de Haanstraat. Dossier nr.3221). Verzameling 1964,nr.l). Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voor stel van Burgemeester en Wethouders besloten. 7 pVoorstel tot het; J.uit het gemeentelijk waterleidingbedrijf nemen van een perceel grond.gelegen aan de Mondafsewog' --•.labrengen in het gemeentelijk waterleidingbedrijf van een perceel grond, d eel uitmakende van en gelegen aan de Huijbergsebaan. (Dossier nr.41B-4) (Verzameling 1964,nr.3). or beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voor- "tol van Burgemeester en Wethouders besloten. G.l£Pjratgl_tot_yerkoop van een perceel bouwgrond aan de Oude Huijbergsebaan aan A.Konings. (Dossier nr,41B-2). (Verzameling 1964,nr.10). Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voor stel van Burgemeester en Wethouders besloten.

Raadsnotulen

Bergen op Zoom: Notulen gemeenteraad, 1926-1996 | 1964 | | pagina 16