- 14 - naderhand geen moeilijkheden gehad. Het bedrag was tamelijk hoog voor het pand voor een normale koop, maar bij onteigening ligt het iets anders,* als er alles bij komt, vergoeding en claims, dan wordt het iets anders. Het was 44 are voor 26.500,en spreker gelooft dat men dikwijls reeds duurder gekocht heeft. Hie aangelegenheid was spreker erg goed bekend, hij was volledig van de om standigheden op de hoogtemaar zijn interesse voor dat pand was toen niet anders dan zijn bezorgdheid voor een gezin met acht kinderen, dat toen daarin woonde en vanwege de moeilijke familie-omstandigheden geen recht van huur zou hebber indien een andere koper dan de gemeente het zelf zou willen gaan bewonen. De Gemeente zou vanzelfsprekend het gezin een veel langer respijt hebben gegeven,* in elk geval geen moeilijkheden in de vorm van procedures heb ben veroorzaakt. Daar nu wordt voorgesteld wel tot onteigening over te gaan, dus ruim een jaar laterterwijl intussen de tegenwoordige eigenaar het eerstbedoelde gezin via een procedure het pand heeft doen verlaten, lijkt het z.i. toch wel aan nemelijk, dat dit zijn bevreemding heeft gewekt. Niet alleen hadden voor dat grote gezin vele moeilijkheden kunnen worden voorkomen, doch nu zal de Gemeen te een zeer aanzienlijk bedrag meer moeten gaan geven voor dat pand met grond, gezien de verbeteringen welke aan het pand zijn aangebracht en de verschillen de schade-claims, welke bij onteigening in aanmerking worden gebracht. De aan gebrachte verbeteringen hebben voor de Gemeente bij onteigening geen enkele waarde, daar het pand toch zal moeten worden geamoveerd. Het lijkt spreker nu de meest geschikte oplossing, dat dit object uit dit onteigeningsplan wordt verwijderd, daar het in eer^oek ligt en geen enkele verdere uitbreiding in de weg staat. Tenzij het College van Burgemeester en ethouders zeer aannemelijk maakt, dat de omstandigheden in een goed jaar dermate zijn veranderd, dat toen geen belangstelling voor het object bestond en nu ineens wel of dat pas over een reeks van jaren, bijv. 8 2, 10 jaar, tot uiteindelijke onteigening zal worden overgegaan, is spreker van mening, dat dit object uit het onteigeningsplan moet worden genomen. Spreker meent goed te doen er_op te wijzen, dat deze zienswijze niet vanwege zijn fractie gegeven wordt, doch dat dit zijn persoonlijke visie is. Tot zover in eerste instantie; spreker wacht gaarne het antwoord van het College af. De heer LEIJS zegt,dat het is zoals de heer Beljaars stelt, dat anderhalf jaar geleden - hij dacht,dat het langer was - het pand in openbare veiling is gekomen. Van de zijde van de heer Beljaars is er toen op geattendeerd en gevraagd of het niet iets voor de Gemeente zou zijn. Als de Gemeente zou ko per^ zou men primair een gezin redden terwijl men het voor uitbreiding van het Sportpark in een verdere fase nodig zou kunnen hebben. Spreker meent ,dat men het lot van een gezin niet primair moet stellen wanneer men een pand gaat aankopen. Men gaat meestal aankopen omdat het noodzakelijk is en dit pand kan t.z.t. worden gebruikt voor uitbreiding van het Sportpark. Toen bleek, dat Dij de inzet het pand op de spits was gebracht, heeft spreker er naar ge ïnformeerd. Hem werd toen gezegd dat men het pand t.z.t. wel nodig zou hebben maar dat er, omdat het in het uitbreidingsplan zit, niet veel mee kan gebeuren. Men voelde op dat moment niet veel voor aankoop van het pand. Het werd daarom niet gedaan omdat de dienst na de zaak te hebben bekeken tot de over tuiging was gekomen dat de inzet vrij spits was. Spreker gelooft ook dat men op de inzet gestrand is, er is niets bij gekomen, het bedrag is gebleven. Als het uitgangspunt dest-i ids was - spreker gelooft dit zo niet te kunnen stellen - dat do gem, het nrnr moet kopen omdat het vr.'ü in het u.p. ligtdan is dit niet juist wan 1 dan zou men een^ blanco opd.ra.cht geven, voor alle panden die in een uit» b:.t-_uingsplan liggen en dat zou de prijs van deze panden aanmerkelijk op kun nen drijven. Als het dan te duur is dan moet de Gemeente kunnen zeggen, we kunnen het op dit moment nog missen, Zo is het ook hiermee bekeken, men heeft deze grond niet zo direct nodig. De zaak is nader bekeken en een klein ged.eelte van de grond zal nodig zijn in de vierde fase en de woning zelf eerst in. de vijfde fase van de uitbreiding. Als men dan weet dat thana de tweede i'hse pas is goedgekeurd, is het duidelijk dat het nog een 1 lang duren. Spreker dacht dat er vorig jaar geen aanleiding voor deze aankoop was. Door de heer Beljaars is nu gesteld dat straks bij de onteigening schadevergoeding za moet en wordenbetaald v. inkomstenderving,maar als de Gemeente in minnelijk overieS of op een andere manier een bepaalde opstal in eigendom wil verkrijgen, dan is altijd het uitgangspunt van de onderhandelingen het schaderapport dat hier volledig rekening mee houdt, terwijl ook de rechter er rekening mee houdt voor de onteigeningsbasis.

Raadsnotulen

Bergen op Zoom: Notulen gemeenteraad, 1926-1996 | 1964 | | pagina 154