- -13- De heer NIJPELS merkt op,dat de verordening is gewij3igd om de Stadspartij de gelegenheid te geven in de Commissies te komen. Wanneer de heer Gorrissen een ontkennend antv/oord had gegeven, zou hij hebben opgemerkt dat deze wij ziging dan niet nodig was geweest. De VOORZITTER stelt voor te gaan stemmen. Hierover behoeft zijns inziens niet gediscussieerd te worden. De heer AKKERMANS merkt op dat hij wel heeft begrepen dat daar de Voorzitter met het voorstel is gekomen om het bij acclamatie te doen, dit in feite vol gens het reglement van orde niet kan. V/at hem echter tegen de borst stuitjis dat de gezamenlijke fractie-voorzitters het erover eens waten om de Commissies uit te breiden om er een lid uit de K.S.P, aan te kunnen toevoegen. Rij begrijpt daarom niet, dat dit ni<t hj4cclamatie kan geschieden. De VOORZITTER zegt dat hij nooit meer zal voorstellen dat bij acclamatie gestemd wordt. Hierna wordt overgegaan tot stemming. Ten eerste voor een lid van de Commissie voor de Strafverordeningen. Hiervoor wordt do heer de Jaeger candidaat gesteld. Uitgebracht worden 21 stemmen, waarvan 16 op de heer de Jaeger en 5 blanco, a* enoemd is de heer de Jaeger,die deze benoeming aanneemt, ten tweede voor een lid van de Commissie voor de gemeente-financiSn. Hiervoor v/ordt de heer Nijssen candidaat gesteld. Er worden 21 stemmen uitgebracht, waarvan 14 op de heer NijSSen,1 op de heer Nijpels en 6 blanco, zodat benoemd is de heer Nijssen,die mededeelt deze be noeming te aanvaarden. ijn derde voor een lid van de Commissie voor Onderwijs, Kunsten en Weten°^v'-- pen, ndidaat 7/ordt gesteld de heer Bernaards. Er worden 21 stemmen uit. ebracht, waarvan 18 op de heer Bernaards, 2 blanco e"> 1 ongeldig. De hoer Bernaards is dus bonooad en hij neemt deze benoeming aan. ion vierde voor een lid van ae Commissie voor Openbare V/erken. ^ndidaat wordt gesteld de heer Verschuren» Er v,orden 21 0 teamen uitgebracht, waarvan 13 op de heer Verschuren en 8 Dianco, zodat de heer Verschuren benoemd is, die verklaart deze benoeming te aanvaarden. B Ten vijfde voor een lid van de Commissie voor het Grondbedrijf, iiarvoor wordt de heer Nijpels kandidaat gesteld. Uitgebracht worden 21 stemmen, waarvan 16 op de heet Nijpels en 5 blanco, ^ouat is benoemd de heer Nijpels, die deze benoeming aanvaardt, ion zesde voor een lid van de Commissie voor het Woningbedrijf candidaat wordt gesteld de heer Verschuren. -tgebracht worden 21 stemden, waarvan 13 op de heer Verschuren, 1 op de heer -•ijpels, 1 op de heer Akkermans en 6 blanco. »- -oemd is dus de heer Verschuren, die deze benoeming aanneemt, i^n zevende voor een lid van de Commissie voor de Gemeente-bedrijven, Hiervoor wordt de heer Nijpels candidaat gesteld. Uitgebracht worden 21 stemmen, waarvan 17 op de heer Nijpels en 4 blanco, zodat is beroet de heer Nijpels die deze benoeming aanneemt. Ton achtate voor een lid van de Commissie voor Sociale Zaken en Volksgezondha-! d De heer Nuijten wordt candidaat gesteld. Er worden 21 stemmen uit ebracht, waarvan 18 op de heer Nuijten, 1 op de heer Je Jaeger en 2 blanco, D-noemd is dus de heer Nuijten die deze benoeming aanvaardt. -en negende voor een lid van de Commissie voor het Openbaar Slachthuis. Hiervoor wordt de heer de Jaeger candidaat gesteld. ir worden 21 stemmen uitgebracht, waarvan 17 op de heer de Jaeger en 4 blanco zodat de heer de Jaeger benoemd is,die deze benoeming aanvaardt, 8» Voorstel tot het benoemen van een controle-commissie op de schenking "Disco", Dossier nr. 44C) Verzameling 1964nr. 24). candidaat worden gesteld de heren Bernaards, Radder, van der Weegen en Hagenaars. -e "vraagt of deze benoeming niet bij aoclamatie kan. e T R merkt op, dat dit niet mogelijk is, daar er vier Pandidaten zijn. De heer AKKERMANE h- - - echte 3 kandidaten gehoord.

Raadsnotulen

Bergen op Zoom: Notulen gemeenteraad, 1926-1996 | 1964 | | pagina 13