-19- 18, Voorstel tot het onderhands verpachten van grond nabij de Moerstraatsebaan aan M.Cvan Bekeren te Bergen op Zoom, (Dossier nr. 41F-12) (Verzameling 19^4» nr. 114) Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van Burgemeester en Wethouders oesloten. 19. Voorstel tot het aan de II.V. Bouwmaterialenhanaol "Be Schelde" te Bergen op Zoom in erfpacht uitgeven van een perceel industrieterrein aan de Theodorushaven en verhuren van het aangrenzend talud met de oevervoor ziening, fDossier nrs, 41J en 41E-13) ("Verzameling 1964, nr, 128) nr De heer NIJPELS sou naar aanleiding van dit stuk het volgende willen opmerken. Bij de stukken is een brief van de directeur, gedateerd 16 januari 1961 met de mededeling, dat de bestemming van de nieuwe gronden aan de haven nader be zien zou kunnen worden en dat tfezeev, zoudsnkunnen worden verkocht en het is 8 mei 19^4» dat er een voorstel komt om de grond in erfpacht te geven aan "De Schelde", Op zichzelf is het verheugend, maar is dit nu het reéultaat van 3 jr.onderhandelen met "De Schelde"? Spreker meent dan te mogen constateren, dat dit geen vlotte afwerking van zaken is. Men gaat prat op de nieuwe ha ven, maar men zorgt te laat voor bedrijvigheid aan de nieuwe haven, In verband hiermee zou spreker aan de desbetreffende Wethouder de volgende vragen willen stelleni 1e, Welke zijn de normen, dié aan de bedrijven worden gesteld om zich aan de nieuwe haven te vestigen? 2e, Hoeveel nieuwe aanvragen zijn er momenteel voor de nieuwe haven lopende? 3e, Op 16 januari 1961, ''aren er bij Uw College ook aanvragen voor vestiging binnen ,n,l, van JbFirma Vriens B-ouwmaterialenh,; StibarosN.V,Botonw,fabr.en BramehaMeisaLWanneer krijgen zij grond toegewezen, of wordt hun dit onthouden? 4e, Wat is e r do 00rz-aak-yapdat de afwikkeling van de uitgave van grond aan de hieuwe *Vven zo lang duurt? Op 12 oktober 1962, werd het College bereid gevonden deze grond te verkopen en het is nu weer anderhalf jaar later. De heer RATSMA zegt, dat de heer Nijpels erop heeft gewezen, dat de directeur van gemeentewerken, zich op 16 januari 1961 tot het College- het toenmalige College mag hij wél zeggen- heeft gericht met de mededeling, dat grond kon worden aangeboden. Spreker gelooft, dat in de brief niet staat tegen welke prijs de grond kon worden aangeboden, want daar gaat het om. Het is uiteraard een heel groot project waarmee men te doen heeft. In januari 1961 was de grond nog slechts voor een klein gedeelte in het bezit van de gemeente en het was daagom een grote moeilijkheid om te komen tot een prijsvaststelling van de grond. Jr is een grondrapport opgemaakt door de dienst van gemeentewerken maar men zat met de hele grote moeilijkheid tot vaststelling van de prijzen te komen. Er zaten twee kanten aan vast. De prijs moest acceptabel zijn voor de industrie die er zich wild» vestigen en op de tweede plaats zat er aan vast, dat als men een te lage prijs vaststelde, er oen groot bedrag aan rente en afschrijving ten laste van de begroting zou komen. Er is toen een rapport samengesteld en men kwam daarbij inderdaad tot een grondprijs, die ,naar men dachttoen aanvaard baar was, maar waarbij op de gewone begroting ec belangrijk bedrag per jaar zou drukken. Het rapport is gestuurd naar het College van Gedeputeerde Staten, dat dit moet goedkeuren ^maan- het ligt daar al die tijd te wachten-omdat-dat is "voor het College heel duidelxjk- Gedeputeerde Staten er ook geen weg mee weten en men moeilijk e<-n dergelijke gedragslijn kan goedkeuren, wanneer de gemeènte- begrpting daardoor belast wordt met een bedrag, dat zij niet kan dragen. Op het rapport heeft men dus geen beslissing gekregen van Gedeputeerde Staten, De haven is intussen echter klaargekomen en men kan dus niet meer wachten met do verkoop van deze terreinen voor zoverre er vraag naar is. In het voorstel, dat thans ter tafel ligt, gaat men er dus van uit, dat de grond f, 20,per m2 zal moeten opbrengen. Of dit aanvaardbaar is voor Ge deputeerde Staten zal men moeten aflichten. Burgemeester en Wethouders konden niet langer meur wachten en daarom hebben zij dit voorstel gedaan omdat dan Gedeputeerde Staten gedwongen worden een be slissing te nemen op dit voorstel. De gemeente weet'dan waar zij aan toe i3 en of er bij de verdere gegadigden een bedrag van f, 20,— uit de bus kan komen.

Raadsnotulen

Bergen op Zoom: Notulen gemeenteraad, 1926-1996 | 1964 | | pagina 135