I A*ivand<eld tn de R*adrv9rged*rlr»g GEMEENTERAAD VAN BERGEN OP Z3QM. j?" —7 ft .mm mk VIJFDE VERGADERING. Vrijdag, 29 mei 1964» des namiddags om 8.00 uur. Voorzitter» de heer Ir, L.A.H. Peters. Aanwezig» Mevrouw A, Juten- van As en de heren P.A, Gorrissen, D.J.J, Nijpels, P, Ratama/ M.F. Broos, B.J. Scheppink, Jos, de Jaeger, J.M.A. van Alphen, D, Nuijten,J. van Leeuwen, A. Beljaers, N,A, van Kaam, P.A^.Nijssen, D. Leijs, Dra, M.J. Berger, P.H, Jouvenaz, A.J. Vriends, L.C.M. Radder, C.J. Verschuren, V1. van der Weegen, J.W.H.C. Akkermans, Drs. P.G.M, van Heijst, W. Bernaards en J.A, Hagenaars, Seoretaria» de heer Mr, J.C.A.F. Kuijpers. De VOORZITTER opent de vergadering met gehed en, terwijl de Leden zich van hun zetel Blijven verheffen, zegt hij daarna» Mevrouw en Mijne Heren, veertien dagen geleden vergezelden wij het stoffelijk overschot van een Uwer medeleden naar de laatste rustplaats. De heer J.C. Ver- paaien is na een vrij korte ziekte overleden in de bloei zijner jaren. Hij werd geboren in 1919 swas dus ongeveer 45 jaar oud. De gemeente Bergen op Zoom heeft hem gekend als een verdienstelijk gemeente-ambtenaar. Sedert enige jaren vond hij een voor hem bijzonder passende werkkring in de sociale sfeer van een der belangrijkste industrieéh in Bergen op Zoom. In 1962 werd de heer Verpaa- len gekozen tot Lid van deze Raad en in hetzelfde jaar werd hij door de Raad be noemd tot Lid en Voorzitter van het College van Regenten van het Algemeen Bur ger Gasthuis, De vele verdiensten, die de heer Verpaalen in verscheidene funoties gehad heeft voor de Bergen op Zoomse gemeensohap, als ambtenaar, als sociaal werker, als Raadslid en als Gasthuisbestuurder, hebben hem een eervolle en vaste plaats ver worven in de herinnering. Als Voorzitter van Uw Raad breng ik eerbiedig hulde aan zijn nagedachtenis. Onze innige deelneming betuigen wij aan zijn vrouw en kinderen. Moge God hun de sterkte en de troost geven, die zij zo zeer behoeven om dit zware verlies en dit diepe leed met berusting te dragon. Moge hij, die van on3 is heengegaan, deelachtig zijn aan de eeuwige rust in Gods Vrede, De VOORZITTER deelt vervolgens mee, dat er twee aanvullingsagenda's aan de Le den zijn toegezonden. De eerste, die betrekking heeft op enkele ingekomen stuk ken in verband met het overlijden van de heer Verpaalen en de vervulling van de hierdoor ontstane vacature, zou hij willen behandelen aan het einde van de inge komen stukken van de hoofdagenda. De tweede aanvullingsgenda zou hij willen behandelen na afdoening van de gehele agenda. Zonder hoofdelijke stemming gaat de Raad hiermee acooord. Aan de orde komt dan» 1Vaststelling van de notulen van de vergadering van de Raad van 24 april 1964» Do VOORZITTER deelt mee, dat de notulen aan de Leden in ontwerp zijn toegezon den en dat hij oen verzoek ontvangen heeft van de heer Berger om een kleine wijziging aan te brengen op bladzijde 17, In het midden daarvan staat: "De heer BERGER zou in overweging willen geven aan het College van Burgemeester en Wethouders en speciaal aan de Burgemeester, die zelf lid is van het bestuur van de W.E.B., of er inderdaad niet iets goeds zou worden gedaan, wanneer de organisatorische opbouw van de W.E.B, anders wordt gedaan.-.Het woord "gedaan" zou veranderd moeten worden in "geregeld". De zin vervolgt dan: "althans in deze zin,dat de werkoommissies uit haar mid den niet zouden stemmen mensen,die tevons het ambt van Burgemeester uitoefenen," Het woord stemmen in deze zin zou veranderd moeten worden in bestaan uit". Spreker stelt voor, deze wijzigingen aan te brengen. De Raad gaat daarmee acooord. Daar er verder geen verzoeten tot wijziging zijn ingekomen, stelt de VOORZITTER voor de notulen vast te stellen met de aangebrachte wijziging.

Raadsnotulen

Bergen op Zoom: Notulen gemeenteraad, 1926-1996 | 1964 | | pagina 117