mm ■in «fT?' 1 ipm - 8. De heer VM AS zegt dat men was afgesproken om niet in details te treden. Het spijt spreker daarom dat toch een neven zaak wordt behan deld. Spreker kan op zijn eerewoord namens heel de Commissie gerust zeggen.dat de heer Beckers zijne strafpredicatie" onder zich had kun nen houden.Op grond van den door mij afgelegden eed,aldus spreker, verklaar ik,dat niemand van de Commissie-leden,en ik als Voorzitter het allerminstzich heeft schuldig gemaakt aan hetgeen de heer Beckers veronderstelt. Ik weet wel Mijnheer de Voorzitterlangs welken kant het rapport is uitgelektmaar voor eiken aanval in die richting ben ik er op berekend om de eer van de Commissiedie wel door den heer Beckers,maar door geen van de overige leden in gevaar is gebracht,te verdedigen. lus ook de heer Boschman kan gerust zijn. Wat het overleggen aan dén Baad van de door den Voorzitter ge vraagde bescheiden der Commissie betreft,zegt spreker,was de Commis sie van meening dat deze bij haar moesten blijven berusten,totdat de Baad de Commissie zal hebben gedechargeerd. Onder goedheid en onder zeker te prijzen goeden wil van het grootste deel der Commissie heeft zij thans alle bescheiden afgegeven. Spreker vraagt de specialeaan dacht voor zijne bewering,dat alles wat in het rapport der Commissie staat,voor elk feit en voor elk cijfer absoluut onaanvechtbaar is, zelfs de kwestie van de Natobank. De conclusie's zijn echter kwestie'f van appreciatie. De VOORZITTEB vraagt even een mededeeling te mogen doen,teneinde den heer van As in de gelegenheid te stellen daarover als Voorzitter der Commissie zijne meening te doen kennen. Spreker doelt dan mede, dat do behandeling van het rapport eventueel in openbare vergadering zou kunnen plaats hebben op 26 Februari a.s. De heer VAN AS zegt dat de Commissie bereid en ingewerkt genoeg is om zelfs terstond reeds met de behandeling te beginnen,en om de zaak te verdedigen. De hoer WALDER: Verdedigen? Neen, toe te lichten! De hoer VAN AS: Ik had niet mogen zeggen "verdedigen" ofschoon het daar toch wel op aan zal komen. U bont,Mijnheer de Voor zit ter,be gonnen te zeggen,dat de gemeente er niet goed mee is,dat een dergolykc zaak openbaar behanöold wordt. Spreker zegt hierin met den Voorzitter van meening te verschillen daar juist door openbaarheid de crediet- waardighoid der gemeente eerder stijgen dan dalen zal. Spreker wijst er mot genoegen op dat men in Roosendaal en Eindhovon moer belasting betaalt dan in Bergon op Zoom, zulks niettegenstaande heel de malver- satiokwestieJuist dit feit,zegt spreker,zal de crodietwaardigheid onzer gemeente voor de financieele wereld niet verminderen. Spreker dankt den Voorzitter voor zijne bereidwilligheid om mode te werken dat de zaak in hot openbaar bohandeld wordt. De heer WALDER beaamt ten volle hetgeen door den hoor van As als Voorzitter der Commissie gozogd is,doch moet de schending van hot ver trouwen, welke hoeft plaats gehad,ten zeerste afkeuren. Het deed spre ker echter vreemd aan van den Voorzitter eon protest-schrijvon te ont vangen van do Natobank,dat vortrouwelijk word toogozondon. Het wil er bij mij,aldus spreker,niet in,dat do Voorzittor officiool onderhandelt met oen particuliere instelling,die voorloopig geheel buiten do zaak staat on langs clandosticnon wog kennis hooft kunnon ncmon van hot rapport,uitgebracht door do Commissie. Spreker kan zulks niet bogryper en deze handelwijze maakt op hom den indruk,dat do Burgemeester do aangeklaagde zoo spoedig mogelijk in do gelegenheid hoeft willen stel len, zich bij aanklaagster to verweren. Hieraan knoopt spreker do go- dachto vast dat hot don Burgemeester misschien wolkom geweest is voel materiaal in to zamolon om tcgon hot rapport to kunnon inbrengen.Mot hot gesprokene door don Voorzittor, als zoudo do financioolo positie dor gomoente schade lijdon door publicooring van hot rapport,is spre ker hot niet eens. Sprokor is do togonovergestelde meening toegedaan Sb. concludeert dat do openbare behandeling zoo spoedig mogelijk moet plaats hebben. De heer A.VRIENS heeft het getroffen,dat hot stuk van de Natobank door don Voorzittor verstrekt is aan alle leden van den Raad,nadat de Natobank inzage had genomon van het rapport; nog meer heeft hot spre ker getroffen dat in verschillende bladen onderdeelen van het rapport worden gepubliceerd. In tegenstelling mot den Voorzittor is spreker eveneens van meening dat juist door publicatie het vertrouwen in de gemeente zal worden verhoogd. i

Raadsnotulen

Bergen op Zoom: Notulen gemeenteraad, 1926-1996 | 1926 | | pagina 9