.0. Wethouder AS3ELBERGS: Ik stel er prijs op te verklaren, dat ik de Groot,kort na mijn indiensttreden,heb ontraden zich met dergelijke zaken bezig te houden.Gewaarschuwd heb ik hem echter niet. De heer J.P.J.ASSELBERGS heeft in de vorige vergadering uit aanvul lende mededeelingen andere voorstellingen gekregenSpreker is er van overtuigd,dat laakbare handelingen zijn verricht,en wil den heer de Gropt geenzins van schild vrij pleiten. Boor den Voorzitter is opge- merKt dat door terug te komen op het besluit,een praecedent zou worden fè'schapen, omdat andere ambtenaren dan gemakkelijker tot zulke daden ouden overgaan. Spreker meent dat door deze behandeling wel vast komt te staan,dat de Raad geenszins met dergelijke handelingen door ambte naren instemt. Verder behoort elk geval afzonderlijk to worden bezien.. De VOORZITTER wijsc er nog op in welk een verschillende positie Burgemeester on Wethouders staan,eenerzijds indien een verzoek om eer vol ontslag wordt ingediend,of anderzijds wanneer dit College zelf moet voorstellen iemand te ontslaan. Spreker zal dus in stemming brengen hot voorstel van den heer JP.J.Assolbergs,strekkende ten lo tot intrekking van het Raadsbesluit ban 13 November 1925,waarbij A.J.dc Groot mot in gang van 1 Maart 1926 werd ontslagen als Directeur en Leeraar aan dc Gemeente-Muziekschool,en ton 2e tot schorsing van A.J.de Groot voor noemd als ^Directeur on Leeraar aan do Gomoonte-Muziekschool voor don duur van oen maand. Het voorstel,in stemming gebracht,wordt aangenomen met 9 togen 7 stemmen Voor stomdon de hoeren J.Vrions, Laurot, J.P.J.Assolbergs, Waldor, Juten, Verbiest, van Kaam, van As en Mevrouw Poldormans-Gerritsen. Tegen stomden do hooron Beckers, Davcrveldt, A.Vrions, Scheffelaar, Verlinden, J.C.CAssolborgs on Kiepa. De VOORZITTER deelt mede,dat hij dit besluit in strijd acht met het algemeen belang. Ingevolge art.70 der Gemeentewet zal hij het niet ten uitvoer brengen en ter vernietiging voordragen. Spreker zal binnen den daarvoor bij de wet gestelden termijn voor de vereischte kennisgevingen 2org dragen en acht het wenschelijk dit reeds thans aan den Raad mede te deel en. Hierna wordt de openbare vergadering gesloten. Vastgesteld den 16en April 1926. c jrzitter Secretar is inhoud: Vaststelling notulen vergadering 22 Januari 1926,Nr.1bldz.1 Ingekomen stukken,No.IT a t/m q?bldz. 2; Verslag inzake de particuliere bouwnijverheid,No.II i, bldz.3: Verslag Commissie tot wering van schoolverzuim,NoII j, bldz.3: kosten der werkverschaffing SGdert 22 Januari 1926,No.II 1,bldz.4; Verzoek om eon biorverlof van H.M.Borghouts,No.IX n, bldz.5; Vaststelling 3e kohier Hondenbelasting, No.III, bldz.6; Verweer in rechten togon oen door do N.V.Nod.Algem.Credietbank to s-Gravenhage ingestelde vordering, No.IV, bldz.6; Aankoop Domeingronden en aanvaarden dier gronden in erf pacht, NosV on VI BGjaandolmg adviezen van het Scheidsgerecht inzake de ontslagkwostic van A.J.de Groot, No.VII- bldz.7. typ: D. coll:D. i ,i 1'. C - tj -u a i j bldz.-6;

Raadsnotulen

Bergen op Zoom: 1926-1996 | 1926 | | pagina 38