12« satie, welke men van liet geval heeft gemaakt.Ik adviseer daarom ooi,niet in te gaan op het voorstel van den heer Asselhergs. De heer J.P.J.Asselhergs is het met den Voorzitter eens, daar waar deze zegt,dat geheimhouding,door de sensatieherichteu en de houding van de Groot zelf,niet meer mogelijk was»Spreker kan zich echter indenken, dat onder de eerste indrukken,een ambtenaar er toe komt niet voldoende te realiseeren,waartoe een verzoek tot ontslag leidt.Ook een eigen ge vraagd eervol ontslag houdt in, dat de positie, welke men bekleedt, wordt ontnomen.Dat de zaak c.ior sensatieberichten en door goed bedoelde,maar van verkeerd inzicht getuigende adviezen, zou zijn "bedorven, behoef t voor spreker niet van invlced te zijn om er een objectieve beschouwing op na te houden.Toen de kwestio de Groot werd besproken,was sprekers oordeel ten opzichte van ontslag of oneervol ontslag niet gunstig,doch toen an dere beschuldigingen 1 vamenacht te hij het voldoende om zich neer te leggen bij het ontsla/.Hoewel spreker heel veel onderschrijft van de motieven,die door den Voorzitter naar voren worden gebracht,vorbiodt zijn geweten hem hier de volle strafmaat toe te jassen. De hoer VAN AS kan de verzekering geven,dat hij zich niet hoeft laten leiden door sensatieberichtenSpreker vindt oen voorstel om eer vol ontslag aan te vragenwaarbij tevens gedreigd wordt met oneervol ontslag,niet geheel vrij van rancune,en vraagt of men in de vorige ver gadering uiet tot een mindere strafmaat had kunnen komenSpreker wil op drie punten nog speciaal de aandacht vestigen,n.1ten le dat do Groot werkelijk schuldig is; ton 2e dat hij schuldiger is voorgesteld dan hy was en ton 3e dat de ingobrachto beschuldigingen niet van dien aard syn dat do Groot daardoor brocdelcos moet worden gemaakt. Wethouder A3SELBEBGS spreekt er zijne verwondering over uit,dat hy door het Schokdsgcrocht niet is gehoord geworden.Wannoor men spreker gehoord had,dan zou er op onkelo punten wol een ander licht zijn geval len dan thans» Spreker schaar zich den ook aan de zijde van hot Dage— lijksch BestuurIn de vorige vergadering,waarin deze kwestie is behan deld, zxjn reeds vroegere leveringen door de Groot ter sprake gewoost. hri"0 F?? alGrorntr?nt nadere ophelderingen door voorlezing uit c-r>hnrnn,W dGSBijd.s als voorzitter dor Commissie voor do Muziok- v1Po-p+. jVan ??n Pdriria ontving.Naar aanleiding dezer correspondentie rin, QG WGthoudor don hoer do Groot toen op de wethouderskamer over ue^e aangelegenheid onderhouden.Ook zijn daarbij eenige gebleken ver- ïilpunten nagegaan en spreker is daarbij tot do conclusie gekomen ■v door personen te veel was betaald voor door de Groot geleverde ocken. Kort daarna is in de bestuursvergadering voor de Muziekschool aan de orde gekomen hot laten drukken van diploma»s,hetgeen do Groot ei to Antwerpen zou doen geschiedenSpreker blijft er bij,bij die ge legenheid d.on Directeur te hebben ontraden zich verder te bemoeien mot dergelijke aangelegenheden. Be heer KIEPE zc^t door het Scheidsgerecht gehoord te zijn,en naar aanleiding van eenige verklaringen welke hij daar vernam,het Scheids- gorocht te hebben geadviseerd om Wethouder Asselhergs te hooren.Dat linf f zoa Ssschieden, werd toen door het Scheidsgerecht toegezegd en ■n spreker een zeerste, dat dit niet is geschied, o neer NALDER merkt op, dat in de muziekwereld nu eenmaal die J3 ?°Gr-3a^ ProY1siobe rekenen bestaat .Wanneer dat hier niet mocht, waar om is er aan niet een kleine wenk uitgegaan van hot bestuur? Spreker or overtuigd,dat de heer da Groot dan hiermede terstond zou op gehouden hebben.Men moot ook in overweging nemen dat de Groot steeds mot veel toewijding zijn ambt vervuld hoeft. Spreker is dan ook voor mmdorheidsrapport, en van meening dat de Groot reeds moor dan gestraft is.Dc zaak welke Wethouder Asselhergs naar voren it,beschouwt spreker geheel als iets particuliers.Spreker blijft D1j zijne overtuiging. Do heer A.VEIENS zegt aanvankelijk in deze zaak zijn gevoel te heb- oon laten spreken. Het bevreemdt hem ochtor ten zeersto dat wethouder Asselbergs door net Scheidsgerecht niet is gehoord. Een wenk als do Wnnv! a-I-dor Bedoelt,meent spreker, is toch gegeven door den wethouder. 7\ ru Y*ün..v:r0GSGr don Directeur van do Badinrichting ontsloog voor het niGQG1SQnGn van een paar matten,meent spreker dat men ook in deze v!ör ontslagbosluit moet terug komen. wanrwno® uitdrukkelijk deze vraag stellen: Is het wDiï-UinrJ0 G-r°ot voor zijn overtredingen verschillende malen is ge waarschuwd, ja of neen?

Raadsnotulen

Bergen op Zoom: Notulen gemeenteraad, 1926-1996 | 1926 | | pagina 37