'dü. dor werkloosheid» Er waren wol 246 werkloozen, doch daarhij waren eveneens gerekend ongeveer 40 bouwvak- en groadarboidors.die door do zeer slechte woersgostoldlioid van den laat sten tijd z.g. waren uit- gevroren,soodat er slechts ongeveer 200 overblijven. Het vorig jaar varieerde dit getal in dezelfde week tussch.cn 208 en 211. Of done werkloosheid aan Burgemeester en Wethouders aanleiding geeft om'roods thans daarin ue voorzien, is reeds eomgo weken in studie. De regel inn* tot werkverschaffing ligt evenals vorige jaren gereed tot uitvoering'."' Spreker wijst er op dat in moordero kleinere gemeenten dan Bergen—co— Zioom het werkloosheidspercentage belangrijk hoogor is, zonder dat daar tot stcunverlcening wordt overgegaan. Zoo'zijn. er thans in Steenbergen 192, m Ossondrocht 149 en in Halsteren 149. Wonscht men echter hier tot werkverruiming over te gaan,waartoe de Commissie gaarne bereid is, dan zal do Raad hiervooroencrediet hebben to verleenen van f.3000.~. De heer BIURET ziet niet in waarom men to Bergen op Zoom do work- ozon niet ter hulp zou kunnen komen,hetzij door werkverruiming of door steunverleening,temeer daar is gebleken dat men dat tc Roosendaal wel kan. De heer VERBINDEN wonscht nog medé to doelen dat er van do 200 werkloozen thans nog 82 trekken uit de werkloozonkasson.,waaraan RÜk en Gemeente bijdragon. Als de Raad een crediet van f.3000.~ verleent dan kunnen Burgemeester en Wethouders overwegen wanneer met de werk-' verruiming kan begonnen worden. De hoer WALDER heeft oveneens inlichtingen gevraagd bij den Direc teur dor Arbeidsbeurs en hot spijt spreker toen to hebben moeten hoo- ren dat de Voorzitter der Commissie had verboden inlichtingen te ver strekken. Alleon omtrent hot aantal werkloozen kon men daar worden ingelicht. Ook bij spreker hebben zich meerdere werkloozen om steun aangemeld. Spreker dringt or ten zoorsto op aan dat do gezinnon van dozo personen wordon goholpon. F XbUUtQ De heer BOSCHMAN wil er eveneens op aandringen zooveel mogeliik te doen wat mogelijk is om deze menschon te helpofmogelijk te grooto gezinnenAlo°^Gr pr*ds °P stGllGn dat ™oral werkloozen met feiten bnkoy1a"S spGedlS werden geholpen. Er zijn spreker echter ook stcnnrn!Sf J o3r ondGrsteunden schandelijk misbruik van do e 1? ?.1S gemaakt. Spreker wil dit even onder do aandacht bren ts rT 1 zlJm stom geven aan iedere goed te controlcoren regeling tot werkverruiming of stounvorlooning. b 1 no,S VERBlESj zou Saarno zien dat, waar hot noodig is, steun ver- ;°!n'°rd; 0p werkverschaffing,aldus spreker,behooft bij dit slechte weer niet te worden gerekend. bpo^Gtrh0Gf LAURET wil er,naar aanleiding van het gesprokene door don PGrr; v?n ®'op wrjzem dat hot wol mogelijk is, dat er eens misbruik is gemaakt, men mag echter niet genoralisooren reprit J°P°j*aSSELBERGS meent dat do materia steun of arbeid hier heid i*5 SGnoeg is besproken cn dat daaromtrent ook wol constemmig- dio "Rnvrr 1" Spreker zou zich willen scharen aan do zijde van hen leg mot dGGiS0rHGv Wethouders een crodiet willen verleenen om in over ning to nonpï S Uïs maatroSolGn tot werkvorruiciing of stounvorloc- schikkon. Z°U daarvoor roods nu over f.3000.- willen laten bG- AsselbergEU B0SCHMAJJ" sluit zich aan bij hot gesprokene door don hoor hop?? ^GGr ™LIWI1EN wü opmorkon dat do Raad tot dusvor goon crediet on^ovelrrf §000V-°LlT^eOnin6 ia d925'Ga dat GGa tofr^ iln in1 1.3000.- m 2 a 3 wokon is uitgegeven. Hot vorig jaar is men ieder JSi weck van Januari begonnen mot werkverschaffing,waarover ■P, workloozo die uocn geholpen is, wol tevreden zijn zal Icp^ ï- JTTEE zcu dG lodon Van den Raad vriendelijk w-ilon verzno behandeling dor zaken steeds zekolük te blijden en nio? isGïnts^Md°3rj0r3fnIii:'e aaati3glngen of beschuldigingen; of toijf S.rijd mot ao goedo manieren. Wannoer oen lid van-Jen Raid dien? p® Voorzit tor con daad zou gosteld hotbon, die afkeuring vn?! v°or een zee? ?envo?di Z1 YcrtroaiTü? zou verliezen, dan bestaat daar- zgl oonvouaig middel n.l. het indienen van oen motie. Men vrij diont to^bli-vni h0t dooat 0VGr gamoontelijko aangelegenheden dot er SSdoï d^an persoonlijke zaken. Spreker wijst er dan op wijls worden aSn^t-offoi °m> ondersteuning aanmelden, zoor dik', gevostigd to 7i in Tvo +- dxG dan b-ijken nog maar pas in do gomoentc Ga to zijn. In to spoedige stounvcrloening schuilt dan ook hot

Raadsnotulen

Bergen op Zoom: 1926-1996 | 1926 | | pagina 23