SW! iteS3£$&g&&SS&!^ REKaflHB-OonBANT-QVEB^HMieT MET 17 a zijn beurt oon ontvangstbewijs voor zal verstrekken. De hoer LAIIRET zegt dat ook de Burgemeester niet vrij uitgaat wat de publicatie van het rapport betreft. De VOORZITTER: Wilt U dat dan even bewijzen? De hoor LAURET meent dat door het verstrekken van twee afdrukken van het rapport aan den Voorzitter der Commissie, de Burgemeester zelf het vertrou?/en geschonden heeft. Spreker vraagt dan waarom de Voorzitter tegen don Directeur der Natobank niet is opgetroden als tegen dengene,die zoodanig werd aangepaktdat hij door de mand viel. e heer JUTEN meent als fatsoenlijk man niet te moeten ingaan op een rede vol van insinuatie's aan zijn adres. Adriaan Juten, aldus spreker,kent iedereen in Bergen op Zoom al 40 jaar en U moet men nog loeren kennen. qipD?nprt°h^T'n?E?: nu alle vi^f dG boeren leden van de Commis- re?d ?i heb, dan is het de bedoeling dat de Commissie be- aïme™™ rti? stukkentegon ontvangstbewijs af te staan. Ik kan dus nïïrt V Com^11fsie bet daarmede eens is, en neem mijn voorstel rtifbeding dat geen stukken in het geding worden gebracht, die met te voren ter kennis van den Raad zijn gebracht. ripr^nnni hv Wal der v/ijst sprolcor er op,dat men moeilijk anders dan wSS SS Jr ban zijn,wanneer men over een persoonlijk feit spreekt, dat spreekt van insinuatie' s, wil spreker opmerken dat dat geen insinuatie's zijn. Spreker heeft open en duidelijk en ^onder onbfhnnrf?ZfSd dat hGt °PtrGdon Van den beer Juten onwelvoeglijk on cV ïGn °Pt:rcd0ü;waaraan hij tevergeefs tracht een Tnïïï? lan?at3O0n tG geven. Wat de 40-jatigo bekendheid van den heer Juten te Borgen op Zoom betroftmerkt sprokor op dat hij niet gaarne vSS o^kinf 20VillGn m^°n taSGchen zijne bokendL?d enS??e van den heer Juten. Waar spreker door d0 heeron Waldor en Tauret mnflp beschuldigd wordt van de openbaarmaking van het rapport deelt snrekcr mede de bedoeling van die hoeren wel tg begrijpen? Er miet eon digo Zijn. Na do openlijke verklaring van den heer vanTs h ut S" heer van -VV?5° ZG6Son>docb wil opmerken, dat hij den gowaarschuVi'VatVefVV'VV had° Wel hGoft spreker den heer van As 1 laten ?i?n S fGl m00st v/otGn aaa wion hij het rapport zou van sorekef °mtrGü^ bet gezegde van den heer Laurot over het optreden hZr llur/t £?f?n °n Dlr0?tGUr dGr Natobank, zou de Voorzitter den was S willen vragen hoe of deze weet dat dit optreden anders Do "Voorzitter °mo en ?Gdsf1G bGlffndG ^ot rapport te hebben gepubliceerd, don dnt-ff f meent dat men thans kan overgaan tot vaststelling van ari aoSo oor do openbare behandeling van het rapport, n.1.26 Febru- on o? fl°Gv W-^hDER vraagt hoe het alsdan mot die vergadering gaan zal verst rokken?r 21 RaadslcdGn daarvoor alsnog fen ïeïfrla fzlf zulks wonscht^on hiort°° bGroid tG als de'Commissie alsnog kento? maakt US SPr°kGr V°°r MnsdaS 26 Jaaa" der rapporten^in1epn°dntf^i^g Wordt besloten de openbare behandeling op 26 Februari 1926 te doen piaats'hebbonraadsvergadering stel0 Bo0ffirt™eWNUjl;la?rt zioh om zosr vol° tedonon tegen het voor- golost ziin! Sprehe? achtSdf rn Schillen moeten bovendien eerst op voerde agenten te Sk en moenVdafTE"™?1 T'GV°U0rS aane°" treffende kasgelden on and pro V? f geopperde bezwaren be- gemeentelijke inkomsten en do n '7ord(3n voorzien. De diverse voorstel van Burgemeester on huiverig zijn stem aan het bot personeel dnSf V Wethouders te geven,mede uit vrees dat lor genoonte in te vöriefcn de Z°rg °m UjddS do S°lden boenon aan de ocl oJl1 êaarn0 21Jue medewerking ver- kan echter alleen vork§e?™ bestaande fmancieele moeilijkhedenDit tG kort dat or thnn« SS v;ordon doGr vaststelling van het geheelo doch ongeveer f.250 mooning is dit niet f.72000.-, overweging hot voorstel °v r V 300000Spreker geeft daarom in g net voorstel van Burgemeester en Wethouders te renvoyecren

Raadsnotulen

Bergen op Zoom: Notulen gemeenteraad, 1926-1996 | 1926 | | pagina 18