1Opening. De voorzitter geeft de reden aan van deze besloten raadsvergadering. De raad stemt in met de beslotenheid. 2. Bespreekpunt: komplan Heerle De voorzitter wijst nog eens op de plannen die er bestaan om het centrum van Heerle te revitaliseren (zie stedebouwkundig plan Cuypers)Hij vraagt aan de raad in beginsel toestemming om tot aankoop over te gaan van het pand van Gelderen (JoJo-bar), daar dit perceel in de planvorming een wezenlijke rol speelt. Dit alles onder de navolgende voorwaarden: a. het nieuwe centrum dient mede publieksgerichte functies te bezitten (klein café e.d.) b. de aankoopsprijs terzake mag niet hoger liggen dan de taxatiewaarde. In de discussie hierop volgend komt het navolgende naar voren: - er moet op enigerlei wijze een zaalaccommodatie beschikbaar zijn in Heerle voor bruiloften en partijen; - kan de gemeente actief handelen in onroerend goed; - binnenkort kanplan Heerle bespreken in commissie RO en bezien of: a. er nog ander locaties met bebouwing in aanmerking komen (oude school plein nabij Elzenstraat?) b. is de voorgestelde bouwlocatie aan de Kapelstraat wel zo aantrekkelijk vanuit optiek van verkeersveiligheid. De voorzitter antwoordt vervolgens: - wellicht dat het gemeenschapshuis voor partijen e.d. gebruikt kan gaan worden - in verband met de beoogde vernieuwing van het dorpscentrum moet de gemeente wel aktief optreden. Geen bedrijf wil risico lopen betreffende de nieuwbouw van woningen ter plekke - het komplan Heerle zal binnenkort besproken worden in de Commissie RO. samsam 865-615

Raadsnotulen

Wouw: Notulen gemeenteraad (besloten), 1976 / 1989 | 1989 | | pagina 38