De notulen van de besloten vergaderingen van 27 september 1979 en 25 oktober 1979 worden door de raad zonder hoofdelijke stemming vastge steld. Met het voorstel van de voorzitter om in de besloten vergadering te be raadslagen over het voorstel van burgemeester en wethouders om aan de heer P.C.C. Rommenswachtmeester le klasse der rijkspolitie te Wouw, een erepenning toe te kennen, stemt de raad in. Alvorens hiertoe over te gaan deelt de voorzitter mede dat vandaag, via makelaarskantoor Stok, zich een adspirant-koper heeft gemeld voor de voormalige ambtswoning in de Bergsestraat 45. Het is de heer ir. M. Ber ger uit Bergen op Zoom. Zijn bod bedraagt 385.000,v.o.n. In het taxatierapport was een bedrag genoemd van 350.000,k.k. De raad stemt in met het voorstel van de voorzitter om, alvorens een voorstel tot verkoop aan de gemeenteraad te doen, overleg te plegen met Gedeputeerde Staten. Vervolgens deelt de voorzitter mede, dat op 1 september a.s. wachtmees ter le klas P.C.C. Rommens het feit herdenkt dat hij 30 jaar geleden werd geplaatst bij de groep Wouw (thans post Wouw, groep Halsteren) van het korps Rijkspolitie. Ter gelegenheid hiervan zal hem op vrijdag 26 september a.s. in de Bur gerzaal van het gemeentehuis door het gemeentebestuur een receptie wor den aangeboden. Vanaf 17.00 uur zal er voor de bevolking gelegenheid zijn om hem, samen met zijn familie hiermee te feliciteren, nadat hij eerst door het gemeentebestuur zal zijn gehuldigd. Uit waardering voor de vele diensten aan de gemeenschap en de inwoners bewezen, stelt hij de raad voor om aan de heer P.C.C. Rommens de erepen ning in zilver van de gemeente Wouw, met inscriptie: P.C.C. Rommens, rijkspolitie-ambtenaar in Wouw 1950-1980, toe te kennen, en hem daarnaast tevens een gecalligrafeerd exemplaar van het raadsbesluit te overhandigen. Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad vervolgens om in te stemmen met het voorstel van burgemeester en wethouders. samsom 865-615

Raadsnotulen

Wouw: Notulen gemeenteraad (besloten), 1976 / 1989 | 1980 | | pagina 21