-12- Notulen van de besloten vergadering van de raad der gemeente Wouw van 25 oktober 1979 Aanwezig: Voorzitter: mr. A.G.J.M. Rombouts Secretaris: C.A. Timmermans, loco Leden P.C. Boden P.A. Bogers M.M. Goossens mr. F.X.A.M. van Hasselt H.A.G. Hellegers Th.P.M. Joachems G.J.A. Jonkers C.J.C. Luysterburg E.M.C. Kemperman-de Vet L.J.S. Matheusen C.P. Matthijssen B.A. Nouws P.A.M. van Tiggelen Na het sluiten van de deuren beslist de raad zonder hoofdelijke stemming dat met gesloten deuren zal worden beraadslaagd over het voorstel van burgemeester en wethouders om aan mejuffrouw Keijzer een erepenning toe te kennen. De voorzitter deelt mede, dat het gemeentebestuur een uitnodiging heeft gekregen om aanwezig te zijn op de receptie, ter gelegenheid van het 25- jarig jubileum van mejuffrouw M.EKeijzer, als hoofdleidster van de The- resia kleuterschool te Moerstraten. Uit dank en respect voor de grote ver diensten voor de jeugd in de gemeenschap van Heerle en Moerstraten bewezen, stelt hij de raad voor aan mejuffrouw M.E. Keijzer de erepenning in brons van de gemeente Wouw met de inscriptie: M.E. Keijzer, 25 jaar hoofdleidster, toe te kennen en haar daarnaast tevens een gecalligrafeerd exemplaar van het raadsbesluit te overhandigen. De heren JonkersMatheusen en Hellegers geven te kennen dat zij mejuffrouw Keijzer deze erepenning wel gunnen, maar dat er toch voorzichtigheid be tracht moet worden met het toekennen van dergelijke onderscheidingen. De voorzitter zegt het met deze zienswijze eens te zijn maar meent dat bur gemeester en wethouders in dit geval genoeg gronden aanwezig achten om de raad dit voorstel te doen. De heer Hellegers stelt voor het decoratiestelsel nog eens te bezien. De voorzitter antwoordt hierop dat dit onderwerp wel ter sprake kan worden gebracht maar dat een initiatief tot wijziging niet van burgemeester en wethouders zal uit gaan. Daarnaast geeft hij te kennen, dat er voor een 25- jarig ambtsjubileum geen koninklijke onderscheiding kan worden toegekend. Vervolgens worden de diverse verdiensten van mejuffrouw Keijzer nogmaals belicht, waarna de raad zonder hoofdelijke stemming besluit aan mejuffrouw Keijzer de erepenning in brons van de gemeente Wouw toe te kennen, overeen komstig het voorstel van burgemeester en wethouders.

Raadsnotulen

Wouw: Notulen gemeenteraad (besloten), 1976 / 1989 | 1979 | | pagina 19