-11- Notulen van de besloten vergadering van de raad der gemeente Wouw van 27 september 1979 Aanwezig: Voorzitter: mr. A.G.J.M. Rombouts Secretaris: P.Th. Maas Leden P.C. Boden P.A. Bogers M.M. Goossens mr. F.X.A.M. van Hasselt H.A.G. Hellegers Th.P.M. Joachems G.J.A. Jonkers C.J.C. Luysterburg E.M.C. Kemperman-de Vet L.J.S. Matheusen C.P. Matthijssen B.A. Nouws P.A.M. van Tiggelen Na het sluiten van de deuren beslist de raad zonder hoofdelijke stemming, dat met gesloten deuren zal worden beraadslaagd over het voorstel van burgemeester en wethouders om aan de heer J.M. de Vet een erepenning toe te kennen. De notulen van de besloten vergadering van 10 april 1979 worden na voor lezing vastgesteld en getekend. De voorzitter stelt dat burgemeester en wethouders hebben vernomen dat de heer J.M. de Vet op 28 september 1979 gedenkt dat hij 25 jaar werkzaam is als arts in Wouw. Uit waardering voor de vele diensten aan de gemeenschap en de inwoners bewezen, stelt hij de raad voor aan de heer J.M. de Vet de erepenning in zilver van de gemeente Wouw, met inscriptie: J.M. de Vet, 25 jaar arts, toe te kennen en hem daarnaast tevens een gecalligrafeerd exem plaar van het raadsbesluit te overhandigen. Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad in te stemmen met het voorstel van burgemeester en wethouders. Hierna gaat de raad over tot bespreking van de inrichting van de raadzaal in het nieuwe gemeentehuis, met name aangaande de aan te brengen geluids installatie. Na enige discussie besluit de raad de installatie zo in te richten, dat al le raadsleden de beschikking krijgen over een eigen microfoon, terwijl de voorzitter de mogelijkheid zal hebben deze microfoon in en uit te schake len. De besloten vergadering wordt daarna gesloten. De notulen zijn vastgesteld in de besloten vergadering van 28 augustus 1980. de Voorzitter de Secretaris

Raadsnotulen

Wouw: Notulen gemeenteraad (besloten), 1976 / 1989 | 1979 | | pagina 17