Notulen van de besloten vergadering van de raad van de gemeente Wouw van 22 december 1977 Aanwezig Voorzitter: P.A.M. Sanders Secretaris: P.Th. Maas Leden A.J. van Bergen P.C. Boden P.A. Bogers M.M. Goossens mr. F.X.A.M. van Hasselt Th.P.M. Joachems G.J.A. Jonkers C.J.C. Luijsterburg C.P. Matthijssen B.A. Nouws P.J. de Regt C.W. Schijvenaars P.A.M. van Tiggelen De notulen van de besloten vergadering van 25 augustus 1977 worden door de voorzitter voorgelezen en daarna door de raad zonder hoofdelijke stemming vastgesteld Met het voorstel van de voorzitter om in besloten vergadering de aankoop van het gebouwencomplex van klooster en school aan de Kloosterstraat te bespreken, stemt de raad in. De voorzitter deelt mede, dat hij de raad over het besprokene voorlopige geheimhouding oplegt. De voorzitter licht de raad in omtrent het gesprek dat hij heeft gehad met het bestuur van het Genootschap tot Opvoeding te Roosendaal. Het onder houd vond plaats naar aanleiding van de informatie die het gemeentebestuur van het Genootschap ontving over de taxatiewaarde van het gebouwencomplex. Deze bedroeg 375.000,Naar aanleiding daarvan hebben burgemeester en wethouders het Genootschap medegedeeld bereid te zijn een voorlopige koop overeenkomst te sluiten. Uit het daarna volgende gesprek met het Genootschap is gebleken, dat de bereidheid om voor de taxatiewaarde van 375.000,het gebouwencomplex aan de gemeente te verkopen wel aanwezig was, doch dat gezien de naar de mening van het Genootschap met Dekkers Bouwbedrijf te Roosendaal gemaakte afspraak, het Genootschap gaarne de toezegging van de gemeente zou willen verkrijgen, dat ingeval in de toekomst ter plaatse eventueel woningen zul len worden gebouwd, de gemeente aan Dekkers Bouwbedrijf daarvoor gelegen heid zal geven. De voorzitter deelt mede, dat burgemeester en wethouders van mening zijn, dat deze bijkomende voorwaarde niet bezwaarlijk is. De heer Luijsterburg stelt, dat de koopsom betekent, dat de grondprijs ongeveer 85,per m2 zal bedragen. Hij vraagt of gedacht wordt om ingeval van sloop van de gebouwen de grond geheel voor woningbouw te verkopen De voorzitter antwoordt, dat zulks wellicht niet het geval zal zijn. Het klooster en de kapel hebben toch wel een bijzondere waarde. Voor dit ge deelte van het complex is zeker een passende bestemming te realiseren.

Raadsnotulen

Wouw: Notulen gemeenteraad (besloten), 1976 / 1989 | 1977 | | pagina 12