Na het sluiten van de deuren beslist de raad zonder hoofdelijke stemming dat zal worden beraadslaagd over de stand van zaken met betrekking tot een nieuw woon wagenkamp De notulen van de besloten vergadering van 25 maart 1976 worden na voorlezing vastgesteld en door de voorzitter en de secretaris getekend. De voorzitter memoreert het besluit van de raad om als locatie voor een nieuw woonwagenkamp te kiezen voor het perceel, eigendom van de "Armen van Huijbergen" gelegen aan de Boterstraat. Burgemeester en Wethouders hebben direct het raadsbesluit gemotiveerd ter kennis van Gedeputeerde Staten gebracht, met het verzoek om een spoedige reactie. Uit mondelinge informaties concludeerde hij in eerste instantie, dat tegen de nieuwe locatie geen bezwaren zouden bestaan. Hij licht de raad daarna uitvoerig in over het langdurige overleg, dat blijkens thans aan hem verstrekte informaties, ondanks bezwaren van de provinciale commissie voor gemeentelijke plannen, nietemin heeft geleid tot een instemming met de locatie. De schriftelijke mededeling betref fende deze instemming verwacht hij een dezer dagen te zullen ontvangen. Intussen is uit verschillende reacties gebleken, dat de gekozen locatie bij diverse inwoners bekend is geworden. Hij verwacht, dat het betreffende perceel grond op vrijwillige basis moeilijk zal kunnen worden verworven. Burgemeester en wethouders zijn van mening, dat zulks desondanks zal moeten worden gepoogd. Indien evenwel zal blijken, dat zulks niet mogelijk is, zal het misschien noodzakelijk zijn, om tot een spoedige oplossing te geraken, andermaal een nieuwe locatie te kiezen. Burgemeester en wethouders hebben daarover reeds van geachten gewisseld. Het college denkt, dat het aan de Moerstraatseweg gelegen perceel, eigen dom van de gemeente, dat oorspronkelijk bestemd was voor de inrichting van een rioolwater-zuiveringsinstallatie, daarvoor in aanmerking zou kunnen komen.

Raadsnotulen

Wouw: Notulen gemeenteraad (besloten), 1976 / 1989 | 1976 | | pagina 5