- 3 - De heer Nouws brengt daarna ter sprake de brief die de heer H.Mars te Wouwse Plantage aan de raad laatstelijk schreef. Hij zou gaarne tot een oplossing willen geraken. Daarbij heeft hij gedacht om de gelden, die de gemeente voor het opknappen van de woning beschikbaar wil stellen, ook aan te wenden als vergoeding voor kosten die de heer Mars zelf zou kunnen maken. De voorzitter zegt, dat burgemeester en wethouders zich over het verzoek van de heer Mars nog moeten beraden en dat het de bedoeling is om de raad in de volgende vergadering een voorstel te doen. De heer Luijsterburg vraagt om na te gaan of de te bedingen huur lager kan worden als de heer Mars zelf doorgaat met verbetering van de woning. De heer Bogers denkt ook in deze richting. De heer van Tiggelen vindt, dat de heer Mars gebruik moet maken van de gelegenheid om bij publieke verkoop het huis te kopen. De heer van Oostrom vergelijkt een verkoop van de woning met verkopen van woning wetwoningen. Misschien dat in dezelfde zin een oplossing gevonden kan worden. De voorzitter merkt tot slot op, dat de argumenten om de betreffende woning niet te verkopen nog steeds gelden. Na nog enige discussie over deze zaak sluit de voorzitter de besloten vergadering. Deze notulen zijn vastgesteld in de beslot '6.

Raadsnotulen

Wouw: Notulen gemeenteraad (besloten), 1976 / 1989 | 1976 | | pagina 4