Na het sluiten van de deuren beslist de raad zonder hoofdelijke stemming, dat met gesloten deuren zal worden beraadslaagd over de door de voorzitter aan de orde te stellen problemen met betrekking tot het cafêtariabedrijf van de heer Perdaems in de Roosendaalsestraat; de voortijdige publicatie van de locatie voor een nieuw woonwagenkamp, alsmede enige pachtzaken» De voorzitter vertelt uitvoerig wat hij weet van de problemen van de heer Perdaems. Hij is kij hem op bezoek geweest. Naar zijn mening worden de problemen mede veroor zaakt door het feit, dat Perdaems niet geschikt is voor het horecabedrijf. Bovendien heeft hij ook nog financiële problemen. Als er baldadigheden in zijn zaak plaats vinden, treedt de politie op. Enige jeugdige personen zijn door de voor zitter persoonlijk onderhouden. De heer Jonkers heeft begrip voor de problemen. Naar zijn mening moet het toch mogelijk zijn, dat Perdaems zijn bedrijf uitoefent. De heer van Tiggelen brengt in herinnering, dat de politie niet altijd snel be reikbaar is. De heer van Oostrom vindt het een vervelende zaak als de politie blijkbaar alleen iets lcan doen als men dat zelf constateert. Wanneer getuigen een vergrijp beves tigen zou zijns inziens ook opgetreden kunnen worden. De voorzitter zegt, dat de ontwikkelingen nauwgezet gevolgd worden. Hij deelt mede, dat hij voornemens is om met de officier van justitie over de problemen overleg te voeren, als de baldadigheden aanhouden. Vervolgens deelt de voorzitter mede, dat burgemeester en wethouders met enige pach ters van gemeentegrond een gesprek hebben gehad. Dat vond plaats omdat het college herhaaldelijk klachten bereiken over het feit, dat zij deze gronden onderverpach- ten. Wethouder Matthijssen vertelt meer in het bijzonder over de problemen van de heer A.Goossens, pachter van gemeentegrond. Deze heeft voor het voeren van zijn bedrijf dringend behoefte aan meer grond. In verband met het voornemen om de pacht op te zeggen is allereerst contact opgenomen met de betrokken pachters. Daarbij is in overweging gegeven om vrijwillig afstand te doen.

Raadsnotulen

Wouw: Notulen gemeenteraad (besloten), 1976 / 1989 | 1976 | | pagina 1