betrekking hebbenden brief Tan heeren curatoren. Spreker deelt nog mede,dat in het gebouw de geheele gemeente-sectetariede afdeeling Sociale Zaken,de dienst van gemeentewerken en het kantoor van den Gemeente-Ontvanger kunnen worden ondergebracht, ^aa rvoor zouden slechts geringe kosten zyn te maken. De heer TIEBACKX vraagt of er alsdan ook eene verbinding van de harkt met jjet park zal komen. De VOORZIT IER antwoordtdat zulks niet door het gebouw kan. Er bestaan hiervoor echter verschillende mogelykheden. De heer LEEUW zegt,dat zyne fractie ten volle bereid is medewerking te verleenen. De heer VALKEMBURG meent,dat ook zyne fractie zich hier mede gal kunnen vereenigen. De heer ffHEUMSSE meent,dat zulks met zyne fractie even eens het geval zal zyn. De heer TIEBACKX meent,dat,om te slagen, de rente niet te laag mag worden gesteld.Aanbeveling verdient hiervoor 3~k% te nemen en de uitloting te bepalen op 50 jaar. De heer VERHEYEEWethoudervraagt of de heer ïiebackx bereid js in deze het initiatief te nemen De heer TIEBACKX zou het betreuren,indien dit bezit voor de gemeente ^ou verloren gaan. Hy zal de vereeniging "Roosendaal's Bloei" hiervoor byeen roepen. De VOORZITTER acht het gewenschtdat by den heer Tiebakkx zich een ander lid,b.v.de heer Valkenburg,aansluit en dat daarna met medewerking van Roosendaal's Bloei een comité wprdt gesticht. Spreker zegt verder,dat Burgemeester en Wethouders de bedoeling hebben het park "Van Loonpark^" te noemen ten res- pecte van de oude vrouw,die zoo wed^ bedrogen en haar geheele bezit verloor. Het zal haar een troost zyn te weten,dat alzoo het geheele bezit intact zal blyven. Spreker verzoekt den leden deze zaak gehein te houden totdat bekend zal wo?lrden gemaakt,dat de gemeente het geheel in optie heeft gekregen. De heer STUIK feeeft in overweging ook obligaties uit te geven tot een bedrag van 50.-: De VOORZIT® R ontraadt dit. De heer VAH EYHDHOVM zegt,dat de ee'ige kwade kanj? aan deze zaak is,dat de gemeente een groot bedrag aan onderhouds kosten zal hebben uit te geven. 1-Iy vraagt of dit bezwaar niet kan worden ondervangen door centralisatie. De VOORZITTER antwoordtdat later dit alles zal worden onder het oog gezien. De heer WELLIIG vraagt,in verband met de wededeelingen van den Voorzitter omtrent de radiodistributie,of de gemeente zeggenschap heeft over kabels en ondergrondsche leidingen van de maatschappy,die voor deze distributie zorg draagt. De

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1935 | | pagina 9