vermoedelyk in de volgende vergadering van den Raad hieromtren mededeëL ingen stillen kunnen worden gedaan. Waarschynlyk zal daarby een beroep worden gedaan op de byrgery om de gemeente in staat te stellen bedoelden eigendom aan te koopen. Spreker hoopt dat de ingezetenen zich niet onbetuigd zullen laten en geeft de toezegging,dat Burgemeester en Wethouders in deze niets onbeproefd zullen laten. De heer BROOS meent,dat het gewenscht is hiervan eene afzonderlyke stichting te vormen,waarvan de lasten worden gegarandeerd door de gemeente. De VOORZITTER zegt,dat Burgemeester en Wethouders aankoop door de gemeente voorstaan. De heer BROOS zou de aandeelen in de te sluiten leening willen zien genomen door de ingezetenen. De heer VïïRHEYEN ('Wethouder) zegt niet te weteh welke organisatie in Roosendaal?/ 200000.- a 300000.-tegen eene rente van a 3% byeen te brengen. Toch zou in dit geval de kans van goedkeuring door Gedeputeerde Staten veel grooter worden. De heer BROOS vraagt of het mogelyk is op de bedoelde terreinen een bouwverbod te leggen. De VOORZITTER beantwoordt deze vraag bevestigenddoch in dit geval zal de gemeente de schade hebben te vergoeden. ïïy geeft de toezegging,dat Burgemeester en Wethouders in deze diligent zullen zyn. De heer VALKENBURG- meent uit het gepprokeneff te moeten opmaken,dat Burgemeester en Wethouders eerst voorstellen zul len doen als in de gemeente hiervoor financieele belangstel ling blykt te bestaan.Spreker heeft niet veel fidutie in de belangstelling van het publiek.Hy vraagt of het niet mogelyk is de emgendommen in optie te krygen en dan eene leening uit te schryven. Hy denkt hierby aan de bemiddeling van de ver- eeniging "Roosendaals Bloei". De heer STUIK zou dit niet willen beperken tot de ver- eeniging "Roosendaals Bloei"dooft alle richtingen de gelegen heid te geven. De heer VALKENBURG zegt,dat het zyne bedoeling is,dat Roosendaal's Bloei hierby leiding zou kunnen geven.en het initiatief zou kunnen nemen. De VOORZITTER zegt,dat aller medewerking noodig zal zyn. Roosendaal moet toonen deze bezitting te willen hebben. Hy vraagt verlof,dat Burgemeester en ethouders zich in deze even beraden. Nadat zulks is geschied zegt de VOORZITTER,dat op eenige onderdeelen na de gemeente de terreinen in optie kan krygen. Het bedrag der koopsom bedraagt 87500.Over eenige byzon- derheden bestaat nog geene overeenstemming. De optie geldt voor eene maand,omdat er nog andere koopers voer zyn. Er zou geen bezwaar tegen bestaan,dat een en ander over eenige dagen wordt openbaar gemaakt. Hy geeft voorlezing van den hierop betrekking U*v e't iA

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1935 | | pagina 8