Commissaris der Koningin in de provincie Böordbrabant, wiens arbitrage zy inmiddels verdocht. Zonder dat de bedoelde arbitrage is behoeven te wordenver- leond heoben de verdere onderhandelingen er toe geleid dat de V. Brabantsche Radio Distributie Maatschappy op 23 Februari 1935 de navolgende verklaring bjr Burgemeester en ethouders heeft gedeponeerd: De rabaircsche Radio Distributie Maats chappygeves tigd te Ginnefeen,verklaart by deze zich te vereenigen met deze regeling: dat hare concessie in de gemeente Roosendaal geldt tot. wederopzeggens toe.Deze verklaring wordt gegeven onder de voor waarde, dat het College van Burgemeester en .ethouders van Roo sendaal zich jegens de N.V.voornoemd verbindt om in goede trouw al zyne pogingen te zullen aanwenden om te zorgen,dat de vorenoedoelde concessie zal gelden tot minstens 11 Juni 1940. Zouden voor dien tyd het Ryk of Gedeputeerde Staten van Noord brabant ingrypen des dat eene nieuwe wettelyke voorziening komt ter zake radiodistributie of dat het Ryk of de provincie oordbrabant de concessie aan zich trekken,dan is het College an Burgeme3Seer en ethouders van Roosendaal van zyne voren bedoelde toezegging ontslagen. Burgemeester en Wethouders hebben hierop ten behoeve van genoemde maatschappy verklaard zich in goede trouw te verbinden tot het in bovenstaande verklaring van hun college gevraagde. De N.y.Brabantsche Radio Distributie Maatschappy heeft vervolgens op 1l Kaart 1935 schriftelyk aan Burgemeester en ethouders medegedeeld,dat de hier bedoelde aangelegenheid te haren genoegen is geregeld en de heer Commissaris der Koningin heeft by brief van 13 Maart 1935 aan Burgemeester en ethou- ders te kennen gegeven,dat ook zynerzyds de aangelegenheid als afgedaan werd beschouwd. Daarmede was he o conflict tusschen de N. V, "^rabantsche Radio Listribuuie I aabschappy en de gemeente beëindigd, Ir heb er prys op gesteld van het verloop dezer quaestie, wel e zich tydens Uwe laatste bestuursperiode heeft voorgedaan in de laatste byeenkomstwelke Uw College in zyne huidige sa menstelling zal hebben,mededeeling te doen." De heer BROCS wil in besloten vergadering aan Burgemeester en .'ethouders vragen of dezen hebben nagedacht over den ver koop van de eigendommen van Mevr.Kan Silse-Van loon. Hy zou graag weten hoe Burgemeester en Wethouders hierover denken, omdat neu zou zyn te betreuren,dat het park voor bouwgrond zou worden verkocht. De VOORZITTER zegt,dat d.eze zaak reeds door meerdere led.en van den Raad is naar voren gebrachtwaaruit blykt,dat op het bezit van dit park door de gemeente wordt prys gesteld. van het begin af hebben Burgemeester en '.ethouders voeling gehou den met curatoren van het faillissement.De onderhandelingen verkeeren in een vergevorderd stadium van voorbereiding,zoodat vermoedelyk

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1935 | | pagina 7