VERGADERING I-/EET GESLOTEN DEUREN VAN VRIJDAG, 23 AUGUSTUS Voorzitter:de heer Kr.O.A.Prinsen,Burgemeester. ^935. tegenwoordig met den Voorzitter de heeren G.J.Konings en J.Verhey en,Wethouders,en de heeren M.P.van Overveld,J.A. Voeten,A. C.van OstaH. 0',7eHingA0WalravensAPRomsom I. Thuenisse ,P. 0.0. BroosC. A. Valkenburg, H. leeuw, J. Stuik, Th.P. Tiebackx,leden. Secretarisde heer A.A.-^ademakers De VOORZITTER stelt aan de orde prae-advies Nê.1350 betref fende het aanvaarden van een crediet van het Werkfonds voo r den aanleg van den rondweg. De heer VOETEN zegt,dat hy heeft vernomen,dat geene goed keuring is verleend aan het raadsbeslu.it tot verbetering van de trottoirs in de ïïouwschestraat. In de begrooting voor den rondweg komt een bedrag voor van 11300.-voor diversen. ïïy vraagt of het niet mogelyk is met dit bedrag de door öpreker bedoelde trottoirs te bekostigen. De VOORZITTER antwoordtdat zulks niet mogelyk is. De heer TIEBACKX vraagt of nu met het werk zal kunnen worden fee&onnen. De VOORZITTER zegt,dat met den aanleg van het viaduct kan worden aangevangenomdat aan beide zyden van den spoorweg de beschikking over den benoodigden grond is verkregen. 80$ van de loonen zal worden betaald uit het WerS?ontidIËul5/C door de gemeente,waarvan de gemeente van het Werkfonds 10$ terug ontvangt De heer BROOS vraagt of de gemeente alsdan niet nadeelig uit is. De VOORZITTER meent,dat zulks niet het geval is. De heer VERHETEN (Wethouder) merkt op,dat de gemeente geen afstand heeft gedaan van de 99$,welke uit het werk- loosheidssubsidiefonds kan verkrygen. De heer LEEUW vraagt of het geheele werk in werkverschaf fing zal worden uitgevoerd. De VOORZITTER antwoordtdat zulks alleen met het grond werk het geval is. De heer LEEUW zegt,dat indertyd eene overeenkomst is ge sloten tusschen het ryk en dë organisaties omtrent de uit te keeren loonen. De VOORZITTER antwoordtdat de loonen hooger zyn vastge steld, doch dat het grondwerk als werkverschaffingsobject af- zoJïderlyk is gehouden. Zonder hoofdély^e stemming wordt besloten overeenkomstig het voorstel van Burgemeester en 'Wethouders. De heeren DE BRUTN En VAN EINDHOVEN komen ter vergade ring. De VOORZITTER zegt hierna het volgende: "By besluit van Burgemeester en Wethouders van 11 Juni 1930 is aan J, .E.Pëeters te Roosendaal tot wederopzeggens en behoudens een ieders recht ontheffing verleend van de ver bodsbepalingen

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1935 | | pagina 5