de "beslissing van de Regeering kalm af te wachten. Re VOORZITTER zegt,dat het veel moeite heeft gekost deze regeling tot stand te brengen. Re heer THEUHISSE zegt,dat hy heeft gehoord,dat met het werk zou kunnen worden begonnen. Hy vraagt of dit kan geschie den. Re VOORZITTER antwoordt,dat,wanneer het onderwerpelyke besluit zyn beslag heeft gekregen,met het werk kan worden aangevangen. Re financieele basms is dan hiermede in orde. Re heer VERHEYEE (Wethouder) zegt,dat het voor hem vast staat, dat het werk,wanneer dit wordt uitgevoerd ijiet steun van het Werkfondsdit werk zal ophouden een F/erkverschaff ingsob ject te zyn.Hy vraagt of het nu voor de gemeente niet voor- deeliger is om het werk in werkverschaffing uit te voeren. Re VOORZITTER antwoordt^dat de grondwerken in werkver schaffing worden uitgevoerd. Re heer ROIvISOM heeft den Voorzitter hooren zeggen,dat het gevaarlyk is het werk te beginnen zonder financieele ba sis. Hy vraagt of zulks met dit besluit het geval zal zyn. Re VOORZITTER zegtdat,wanneer dit besluithetwelk nog in openbare vergadering moet worden genomen,is goedgekeurd, het financieele gedeelte in orde is. Re heer TIEBA0KX vraagt inlichtingen omtrent het genoem de bedrag van 39000.- of daarin n.l.de kosten van den aan koop van grond voor den paralelweg zyn inbegrepen. Re VOORZITTER beantwoordt deze vraag bevestigend. Hierna wordt de vergadering heropend.. Re Secretaris, Re Voorzitter,

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1935 | | pagina 4