VERGADERING KEET GESLOTEN DEUREN VAN DONDERDAG, 20 JUNI 19 Geopend te 6.15 uur des namiddags. Voorzitterde heer Mr.C.A.Prinsen,.Burgemeester. -tegenwoordig mee den voorzitter de heeren G.J,Konings en J.Verheyen,Wethouders,en de heeren J.A.Voeten,C.A.Valkenburg, M:Pvan Overveld,H.C.UellingHDeeuwE0GBroosA0van Osta Ii.van' c eestende,A.0. «alravens,A.Smits,Th.P, Tiebackx, A. J.M. deBruyn,L. Theunisse en A.P.Romsom, leden. Secretarisde heer A.A.Rademakers. -!e VOORZITTER stelt aan de orde prae-advies N§.1323.Hy vraagt of de Raad zich daarmede kan vereenigen. Verschillende leden,die het prae-advies niet by zich heb ben opperen hiertegen bezwaren. De heer TIEBACKX vraagt wanneer met de uitvoering van het werk,n.1.den aanleg van den rondweg,kan worden begonnen. De heer SMITS zegt het prae-advies^ te hebben doorgele zen. het komt hem voor,dat de gemeente eene kolossale som zal hebben te betalen. I-Iy meent,dat de Voorzitter vrogger een veel lager bedrag heeft genoemd. De VOORZITTER merkt op,dat een groot percentage van de kosten door het ryk wordt betaald. De heer ROMSOM zegt de voorwaarden te hebben nagegaan, die door het ryk zyn gesteld. Hy acht deze zeer billyk.^e voorwaarden zyn sterk in het voordeel van de gemeente. De heer VALKENBURG zegt,dat,toen de aanleg van den rond weg voor de eerste maal in den Raad werd behandeld,nadrukkelyk is gezegd,dat er behoefte bestond aan groote werkobjeetenDit is dan ook de reden geweest,dat hierop werd ingegaanomdat anders reden zon bestaan om aan het gezond verstand van den Raad te gaan twyfelen. Bovendien kwam hierby wat grondpolitiek aan ba pas, -^e aanleg van den rondweg is ryks-en geen gemeente zaak. In dien toestand is niets veranderd.Alleen valt het te betreuren,dat het werk in geen vlugger tempo kan tpt stand worden gebracht. De heer ROMSOI vraagt of ook werkloozen uit andere ge meenten moeten worden te werk gesteld. De heer VERHEIEN (Wethouder) antwoordtdat zulks eisch. is. De heer ROMSOM vraagt te mogen vernemen hoe groot Ijet percentage is van werkloozen uit andere gemeenten,dat zal moeten worden aangenomen. De VOORZITTER antwoordtdat de gemeente zich by de bes slissing van d.e Re geer ing in deze zal moeten neerleggen. De heer ROMSOM acht het gewenscht,dat by de bepaling van dit percentage gewezen wordt op het groot aantal werkloozen in deze gemeente. De heer BROOS ^praagt of dit aantal niet kan worden be paald op een derde gedeelte. De heer VERHEYEN (Wethouder) meent,dat het wenschelyk is de

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1935 | | pagina 3