vergadering i/iet gesloten deuren van donderdag, 2 mei 1935. Geopend te 5.10 uur des namiddags. Voorzitter:de heer Ir.C.A, Prinsen,Burgemeester. Tegenwoordig met den Voorzitter de heeren G. J.Konings en J.VerheyenyWethouders,en de heeren J.A.Voeten,A.J.M.de Bruyn, M.P.van OverveldH.CWellingA.SmitsL.TheunisseE00Broos P.H.van't WestendeA.0.van OstaTh.P.TiebackxA.C.Walravens Dr.Ir.J.P.M.van GilseTh.M.van Eyndhoven,H.leeuw en C.A.Valken burg,leden. Secretaris:de heer A.A.Rademakers De VOORZITTER doet mededeeling van de aan de Barklaan verkochte bouwperceelen en van die,welke in koop zyn gevraagd. Met betrekicing tot de aanvraag van den. heer Korte weg te Breda deelt spreker mede,dat hieromtrent overeenstemming was bereikt doch dat daarna de heer Korteweg wyziging verlangde van de be~ bouwingsvoorschriften,waartoe het Gemeentebestuur niet bereid was over te gaan. Bovendien zyn aan den verkoop van groote bouwblokken in eens gsvaren verbonden,wat voor Burgemeester en Wethouders aanleiding is geweest om de relaties met Korte weg af te breken. Hierna wordt de vergadering gesloten. De Secretaris, De Voorzitter,

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1935 | | pagina 2