VERGADERING MET GESLOTEN DEUREN VAN VRIJDAG, 22 EEBRUARI Geopend te 6.15 uur des namiddags. 1935. Voorzitter:de heer Mr.C.A.Prinsen,Burgemeester. Tegenwoordig met den Voorzitter de heer G.J.Konings,Wet houder, en de heeren J.A.Voeten,H.Leeuw,A.C.van Osta,A.Smits, C.A.Valkenburg,Lr.Ir.J.P.M.van Gilse,A. J.I .de Bruyn,E.C.0. BroosTh.P.Tiebackx,L.Theunisse,P.H»van't Restende,H.0.Welling en ffi.P,van Overveld,leden. Secretarisde heer A.A.Rademakers. De VOORZITTER zegt,dat inlichtingen zyn gevraagd omtrent het streekplan.'iet is den leden bekend,dat weg van i'oerdyk naar den ryksweg vroeger is uitgezet voorby V/ouw. Spreker heeft zyn best gedaan dit veranderd te krygenwaarby hy den steun van de geheele streekplancommissie mocht ondervinden. De Commissaris der Koningin heeft toegezegd wyziging te zullen bepleiten. I-Iet schynt,dat men nu bezig is met het uitzetten van een nieuw tracé,waarby de belangen van Roosendaal meer worden gediend. Daarom is het gewenschtdat de gemeente de streekplancommissie blvft steunen. De heer BROOS vraagt of de nieuwe weg over de haven zal gaan,tengevolge waarvan aldaar een nieuwe brug'zou moeten worden gemaakt. De VOORZITTER zegt,dat,om dit te verwezend/ken de weg door minder geschikte gronden zou gaan,waarom hy thans voorby Roosendaal zal uitkomen. De bedoelde weg staat niet op het urgentieplan,zpodat het nog wel eenige jaren zal duren,alvo rens hy tot uitvoering komt. De heer VAN GILSE is van oordeel,dat daarom de gemeente by de streekplancommissie vertegenwoordigd moet blyven. Deze zaak zou moeten gehein blyven. De VOORZITTER acht dit laatste niet noodig,omdat de ge heele commissie hiervan op de hoogte is. De heer DE BRUIN vraagt of de Voorzitter mededeelingen kan doen omtrent den rondweg. De VOORZITTER antwoordtdat deze in behandeling is by het "Werkfonds. De heer VAN GILSE vraagt of het mogelyk is,dat eenige hulp wordt geboden opdat spoedig met de uitvoering van dit werk kan worden feegonnen. De VOORZITTER antwoordtdat het wel goed is,dat werkgevers en werknemers aandringen op uitvoering van het grondwerk. Aan spreker is medegedeeld,dat niet moet worden begonnen voordat alles in kannen en kruiken is.Spreker zal den -laad gaarne vol ledig op de hoogte houden.Het is ja: mer,dat de gemeente alle benoodigde gronden nog niet heeft kunnen aankoopen.Ook de administratieve voorbereidingen vragen veel tyd. Hierna wordt de vergadering gesloten. De Secretaris, De Voorzitter,

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1935 | | pagina 1