heeft besloten de bedoelde stukken voor de leden van den Radd ter visie te leggen,doch daarvan ï>y de ingekomen stukken geen mededeeling meer te doen. De VOORZITTER geeft verder den heer Stuik nog nadere inlichtingen,waaruit blykt,dat de Officier van justitie Ha verkort als ontoerekenbaar beschouwt. De heer UERHEYEIT licht insgelyks deze aangelegenheid uitvoerig toe. De VOORZITTER vraagt machtiging van den Raad om het aanbod van de Rotterdamsche -^ankvereeniging te kunnen aan- vaarden,wanneer de daaraan voor de gemeente verbonden kosten niet meer zullen bedragen dan een bepaald bedrag. De heer VALKENBURG stelt voor dit bedrag te bepaler: op 15000.-. De VOORZITTER zegtdat,wanneer zal blyken,dat dekosten aanmerkelyk hooger zullen zyn dan het genoemde bedrag Bur gemeester en Wethouders daaromtrent nog nadere voorstellen aan den Raad zullen doen. Als limiet zal het genoemde bedrag van 15000.-worden genomen. Vervolgens legt de Voorzitter omtrent deze aangelegen heid geheimhouding op. Hierna wordt de vergadering In het openbaar voortgezet. De Secretaris, De Voorzitter

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1935 | | pagina 18