De heer VAK DER BURGT vraagt hoe groot de totale kosten voor de gemeente zullen zyn. De heer VAïï ÏÏA&3AU (Wethouder) antwoordtdat deze op 13000.- worden geraamd. De heer BROOS vraagt of het de bedoeling is ter plaatse een doorbraak te maken. De VOORZITTER antwoordtdat de bestaande gang als toegang tot het park zal worden gebezigd,zoodat deze des avonds ook zal worden afgesloten. De heerBROOS vraagt zich af of,wanneer de kantoren der gemeentebedryven naar het nieuwe gebouvv zullen worden overge bracht, de gemeentenaren zich niet zullen afvragen of de gemeente niet te royaal met haar geld omspringt. De VOORZITTER zegt,dat deze overbrenging niet meer is dan toekomstmuziek. De heer VALKEïiBURG zegt,dat het toch de bedoeling is ge weest alle gemeentelyke diensten zooveel mogelyk zooveel moge- lyk te centraliseeren. De heer LAÏÏEff (Wethouder) zegt,dat het thans wel moeilyk zal zyn voor dit gebouw iets te vinden,waardoordit rendabel wordt.Daarom zal het wel practisch zyn maatregelen te treffen, dat de kantoren van de bedryven in bedoeld gebouw kunnenwor den onder gebracht. De VOORZITTER acht het niet gewenscht hieromtrent reeds thans iets te beslissen. De VOORZITTER stelt voor ter dekking van de kosten van deze eigendomsoverdracht de panden van de gemeente aan de Marktaangekocht van wylen Hotari Mertens,het pand aan de Brug straat en d&t aan de Spoorstraat te verkoopen. Met betrekking tot het pand der gemeente aan de Achterstraat wenscht hy nog een afwachtende houding aan te nemen. De heer iCOTJUTGS vraagt of het niet verkeerd is het pand aan de Brugstraat te verkoopen. De VOORZITTER zegt,dat by den aankoop van dit pand door de gemeente de bedoeling voorzat ook het daarnaast liggende perceel in eigendom te verkrygen,hetgeen echter niet is gelukt. Bovendien is de achterliggende grond door de gemeente verkocht, zc da~ he0 doel,waarmede de gemeente bedoeld pandaankochtis vervallen. De heer LEEUW betuigt,namens zyne fractie instemming met het voorstel. De heer STUIK vraagt inlichtingen in verband met de brie- vandie geregeld van Havekkort worden ontvangenomdat hy als verantwoordelyk raadslid daarvan gaarne op de hoogte zou zyn. De VOORZITTER antwoord®,dat hy nooit heeft kunnen begrypen wat Haverkort wil. Ook de commissaris van politie,in wiens handen de ingekomen brieven werden gesteld,heeft verzocht in het vervolg hiervan te mogen verschoond blyven. De SECRETARIS deelt mede,dat de Raad in een vorige ver- gadering

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1935 | | pagina 17