VERGADERING- MET GESLOTEN DEUREN VAN DONDERDAG, 19 DECEMBER Geopend te 3 -uur cl es namiddags. 1935. Voorzitter:de Heer Mr.C.A.Prinsen,Burgemeester. Tegenwoordig met den Voorzitter de heeren G.I/.Lanen, Th.P. xieoackx en .van Nassau,Wethoudersen de heeren J.Verheyen, ILeeuwJ. vVoet enNE. van der BurgtDrA0M. Mo erdykLTheu- nisse C. A. Valkenburg,?.M. AnnêeH. Koen, A. C.E. van MiertB. Ver- gunstCP.A.van Overveld,C.G.Damen,P.0.C.BroosJ.Stuik en G.I.Koningsleden. Secretaris:de heer A.A.Rademakers. De VOORZITTER stelt aan de orde praa-advies No.1386 be treffende het aanvaarden van een crediet uit het Werkfonds voor den aanleg van eene rioleering in de Achterstraat,de Burgerhou tsche.straat en den Nispenscheweg tot een bedrag van ten hoogste 67.550.-. Hy zegt,dat over de juiste redactie van het besluit nog correspondentie met het Werkfonds wordt gevoerd. De gemeente zal alleen dan rente van het voorschot hebben Le betalen,wanneer de mogelykheid daartoe bestaat. Het ligt mn de bedoeling met den aanleg der rioleeringen direct na de toekenning van het voorschot te doen aanvangen. De Raad kan zich met het voorstel vereenigen. De Voorzit ter- zal het deswege te nemen besluit in openbare vergadering doen vaststellen. De VOORZITTER deelt mede,dat de Rotterdamsche Bankveree- niging bereid is aan de gemeente in eigendom over te dragen de directeurswoning by haar bankgebouw aan de Markt met den daarnaast gelegen rygang. De gemeente zal als tegenprestatie aan het overige gedeelte van het gebouw veranderingen aanbren gen, waarvan de kosten ongeveer 13000.- zullen'bedragen. Op verzoek van den Voorzitter geeft de Secretaris voorlezing van het hierop betrekking hebbende schryven van de Rotterdamsche Bankvereeniging Na deze voorlezing zegt de Voorzitter,dat het de bedoeling is,clat deze aanbieding zal geheim blyven,omdat het in de bedoe ling ligt,dat de Rotterdamsche JJankvere eniging het gebouw by de opening--van het nieuwe gemeentehuis zal aanbieden. De heer1 VERHuYEN vraagt of het de bedoeling is het be trokken pand te doen afbreken. De VOORZITTER en de heer VAN NASSAU (Wethouder) deelen mede,dat dit niet de bedoeling is. De gemeente krygt door dit aanbod een goeden toegang tot het park van af de Markt. In het over te dragen pand zouden eventueel de kantoren der gemeencebedryven kunnen worden ond.er gebracht. De neer LONIN GS vraagt of de^geroeente reeds nu de zygevel van het pand,dat aan de Bank blyft'te verbeteren. De VOORZITTER^ antwoordt,dat alleen de voorgevel moet worden in orde gemaakt en dat -de zulks met den zygevel alleen zal oehooren fce geschieden indien de gemeente het haar over gedragen gedeelte zou afbreken. De

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1935 | | pagina 16