treedt.Deze blyft dikwyla halstarrig vasthouden aan een klei nigheid. De VOORZITTER merkt op,dat de welsjsandseischen dit dan wel zullen noodzakelyk maken. De heer MNÉE is het eens met het voorstel van Burgemees ter en Wethouders. Wanneer eene commmssie zou worden ingesteld zal het maanden kunnen duren alvorens met den houw kan worden aangevangen. De heer LAUEN (Wethouder) bepleit de wenschelykheid,dat de heer Van S-fcraaten twee dagen naar hier kan komen om de ge legenheid te hebben zich er van te overtuigen of de plannen in de omgeving passen. De heer anNÊE vraagtof geene bepalingen kunnen worden ge maakt omtrent de kleur van de te bezigen steen en de kleur der vensters. De VOORZITTER adviseertdat de commissie hierover hare gedachten eens zal laten gaan. Hierna,des namiddags te 6 uur,wordt de vergadering her opend. De Secretaris, De voorzitter,

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1935 | | pagina 15