neer zy zich aldus op particulier terrein begeeft. De heer VAN NASSAU (Wethouder) zegt,dat de reden van de ontslagaanvrage van Ir.Van Straaten gelegen is in de te lage bezoldiging, het ligt in de bedoeling,dat de heer Van Straaten, wanneer het voorstel wordt aangenomen,zich meer zal bezig hou den met controle. Het voorgestelde bedrag is hiervoor niet te hoog. De heer VALKENBURG komt na deze mededeelingen tot de con clusie, dat men de bedoeling heeft den heer Van Straaten aan te stellen als een soort bebouwingspolitieagent. De heer VAN NASSAU (Wethouder) ontkent dit. De heer VALKENBURG zegt,dat het niet de bedoeling kan zyn den heer Van Straaten op te dragen de uitvoering der bouwwerken na te gaan. Toe de heer Van Straaten den heer Se Casseres op volgde werd een zucht van verlichting geslaakt. De heer VAW NASSaU (Wethouder) zegt,dat het niet in de bedoeling van het gemeentebestuur ligt den heer Van Straaten bouwplannen te doen corrigeeren. Hy moet zich echter ervan kunnen overtuigen of een ontworpen pand past in de omgeving, waar men het wenscht te stichten. Er is aangedrongen op minder correctja om daardoor te bereiken,dat alleen bevoegde krachten zich met het ontwerpen van bouwplannen bezig houden. De VOORZITTER licht het prae-advies nader toe. -"et toezicht werkt opvoedend. De nieuwe buurten zien er reeds veel vriende- lyker uit. Buiten de architecten in Roosendaal zullen geen drie menschen te vinden zyn,die de bouwplannen kunnen beoordee- len. m openbare vergadering behoort men zich van critiek fce onthouden,omdat zulks slecht werkt. De heer STUIK zou, indien het voorstel van Burgemeester en Wethouders zou worden aangenomen,willen voorstallen te be palen, dat, wanneer een bouwplan herhaaldelyk moet worden gewy- zigd,daarvoor niet meer dan driemaal zal worden betaald. De heer VaN NaSSAU (Wethouder) zegt, dat den laats ten tyd meerdere bouwers op advies van Ir.Van Straaten zich met een architect hebben in verbinding gesteld. De heer LBEUW zegt,dat het na de toelichting ook hem voor komt,dat tegen eene commissie bezwaar bestaat. Hy blyft echter bezwaa^r hebben tegen de wyze,waarop de heer van Straaten op treedt.

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1935 | | pagina 14