vindt in ae omstandigheid,dat het hier wonende personeel nog niet over de noodige handigheid beschikt. Het percentage van de vreemde tewerk te stellen personen is echter in het contract geregeld. De heer LEEUW zegt,dat inderdaad een half ei beter is dan een leege dop,doch dat niettemin de handelwyze der heeren Min ia af te keuren. Er zal echter weinig anders aan te doen zyn. Besloten wordt,dat in openbare vergadering zal worden be sloten tot verhuur van het pand der geaeeatite aan de Voorstraat aan den heer De Wit. De VOORZITTER zegt,dat mededeeling is ontvangen,dat gelden uit het ,-erkfonds zullen worden verstrekt voor den aanleg van rioieeringen in de Achterstraat,de Burgerhoutsche straat en den Nispenscheweg. Er zal een contract worden toegeaonden,waarin de leenirisvoorwaarden zyn vermeld.Met het oog op de daaraan voor de gemeente verbonden belangen heeft spreker niet graag dat hierover wordt gesproken, Hy zal deswege den Raad eBn geheim prae-advies veArekken. De VOORZITTER brengt hierna in behandeling prae-advies no.1380 ben einde den leden de gelegenheid te geven vryuit hunne meening hieromtrent de doen kennen. De heer THEUNISSE zegt te hebben gelezen,dat de heer Van Straaten zyn ontslag heeft genomen als adviseur van de gemeente met het oog op de toepass^-ing van het we ls tands toe zicht. Spreker betreurt dit omdat de tegenwoordige bouwtrant voor de gemeente van groote waarde is. Hy vindt het jammer,dat dit ontslag reeds in de pers is gepubliceerd, ten ge voifege waarvan de raadsleden worden bewerkt voordat nog eene beslissing is genomen. Met het door Burgemeester en ./ethouders voorgestelde kan spreker accoord gaan. De heer LEEUW zegt geen voorstander te zyn van het voor gestelde plan.Hy is van oordeel,dat de heer Van Straaten deze materie niet alleen kan beheerschen. Hy vraagt of het werkelyk noodig is,dat hiervoor een adviseur van buiten de gemeente wordt genomen.Ook in de gemeente wonen zeer bekwame menschen, die bovendien van de behoeften op de hoogte zyn. indien eene commiss-ie kon worden ingesteld van drie personen zou meer en beter

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1935 | | pagina 12