VERGADERING MET GESLOTEN DEUREN VAN VRIJDAG, 8 NOVEMBER 1935. Geopend te 5 uuï> dQS namiddags. Voorzitter:de heer Mr.c.A.Prinsen,burgemeester. Tegenwoordig met den Voorzitter de heeren G.M.Lanen,Th.P.Tie- backx en G.P.van Nassau,wethouders,en de heeren J.Verheyen, HLeeuwJAVoetenN.Evander BurgtDrACMMoer dykLTheu- niss e,C.A.Valkenburg,P.M.Année,H,Koen A.C.E.van Miert,B.Ver- gunst CP.A.van Overveld,C.G.Damen,p.c.C.Broos,J.Stuik en G.J.Konings,leden. Secretarisde heer A.A.Rademakers. De VOORZITTER zegt,dat indertyd de Raad heeft besloten de huur van het door de gemeente aan de firma Gebr.Min ver huurde pand te verhoogen ten einde in staat te zyn uit die hoogere huur de kosten van het aanbrengen van een muur door den aannemer Mathyssen te kunnen betalen. Spreker geeft eene uiteenzetting van de feiten,die hiertoe aanleiding gaven. De heeren Min hebben hunne/i zaak thans overgedaan aan den heer De Wit,die echter niets wil te maken hebben met hetgeen zich te voren heeft afgespeeld. Wel is hy bereid aan Mathyssen een bedrag van f 300.-te betalen. Burgemeester en Wethouders zyn van oordeel,dat het beste is hierop in te gaan. Beter is een half ei dan een leege dop.Wanneer geen overeenstemming zou worden verkregen zou het bedryf uit Roosendaal Vertrekken,Wel iswaar worden in dit bedryf geen hooge loonen betaald,doch met het oog op de toekomst is het wel gewenscht dit bedryf in de gemeente te behouden. Om deze redenen stellen Burgemees ter en Wethouders voor het bedoelde pand te verhuren aan De Wit,met bepaling,dat op 15 November en 15 Maart aan Mathyssen de toegezegde betalingen zullen worden gedaan. De heer KONINGS merkt op,dat Mathyssen aldus f 300.-minder krygt dan oorspronkelyk werd bepaald. Hy vraagt of het de be doeling is,dat de gemeente het verschil zal bybetalen. De VOORZITTER beantwoordt deze vraag ontkennend. Op deze wyze wordt voor Mathysssen 5O/0 van zyne vordering gered. De heer ANNÉE vraagt of in deze fabxek niet overwegend Belgisch werkvolk werkt. De VOORZITTER zegt,dat zulks het geval is,wat zyn oorzaak vindt

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1935 | | pagina 11