GEMEENTERAAD VAN ROOSENDAAL EN NISPEN. Vergadering met gesloten deuren van WOENSDAG,28 MAART 193^4- VOORZITTER: DE HEER MR.C.A.PRINSEN, BURGEMEESTER. Tegenwoordig met den Voorzitter de heermG.J.Konings en J. Verhei j en, wethouder s en de heeren J.A.Voeten, H.Leeuw,Dr.IrJ.P.M. van Gilse, M.P.van Overveld, H.C.Welling, P.H.van 't Westende, L. Theunisse, A.P.Romsom, C.A»Valkenburg, F.C.C.Broos, A.J.C. Broos, Th.P.Tiebackx, A.C.Walravens, A.C.van Osta en A.J.M.de Bruijn,leden. Afwezig de heeren J.Ridders,wethouder en de heer A.Smits,lid, de laatste met schriftelijkekennisgeving van verhindering. SECRETARIS DE HEER A.A»RADEMAKERS. De VOORZITTER opent te J,2ö uur de beraadslagingen. Alvorens het eig^lijke punt van behandeling aan de orde to stellen deelt spreker mede,dat het niot in zijne bedoeling ligt reeds heden de discussies te openen over een belangrijk stuk be treffende den aankoop van grond tusschen de Waterstraat en Kals- donk, dat de leden heden ontvsn gen hebben, doch dat hij zich voorstel! den Raad binnen tien dagen weer bijeen te roepen,ook nog voor an dere zaken. Aan de orde is eene BESPREKING OMTRENT BIJ DE AFDEEL ING "SOCIALE ZAKEN" GEPLEEG DE ONREGELMATIGHEDEN. De VOORZITTER is van meening, dat de Raad allereerst zal heb ben te beslissen,of deze bespreking in eene openbare of eene ge heime vergadering zal worden gehouden. De heer LEEUW heeft geon bezwaar tegen behandeling in geheime vergadering hoewel hij van meening is, dat de zaak,voor zoover zij niets met zedenschandalen heeft te maken^gerust in eene openbare vergadering kan worden afgedaan,vooral ook omdat naar sprekers meening

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1934 | | pagina 5