processie daar door kan. De heer DL BRUXJU zegt,dat de gemeente nu de gelegenheid krijgt met den Pastoor iets te doen,Vroeger heeft dat nooit gekund. De heer VA 11 GILSE herhaalt,dat de bepaling sub 5 verkeerde zui nigheid is van het kerkbestuur.Spreker meent,dat dit bestuur een groote principieele j_out maaktomdat d.e overheid in een zuiver ker kelijke zaak wordt gehaald. De VOORZITTER vraagt of de Raad er mede kan accoord gaan,dat het onderhoud van het H.Hartmonument er buiten gehouden wordt in het £®gen balapg van het kerkbestuur. Den heer Smits vraagt de Voorzitter of deze van zijn bezwaar afstapt. De heer SMITS antwoordt,dat,wanneer deze zaak wordt uitgesteld, de gelegenheid er is om ze nader te bekijken. De heer VALRAVENS meent,dat er dan gevaar bestaat,dat het voor stel slechter wordt. De heer SMITS zegt,dat er steeds is geklaagd over het feit,dat de prae-adviezen te laat worden ontvangen.Er is verbetering toe gezegd, doch het wordt neg erger. De VOORZITTER zegt,dat twee commissies deze zaak reeds hebben bekeken. De heer SMITS zegt,dat de Voorzitter durft de schrijvendat de commissie er voor is,terwijl er slechts één lid vpor is. De VOORZITTER antwoordtdat door hem nooit opzettelijk is ge zegd, dat eene commissie iets goedvondwaar dit niet het geval was. De commissies waren er voor,behalve één,wat in het prae-advies is gezegd. De heer SMITS zegt,dat de begrooting ook al lang afgewerkt had moeten zijn.Hiermede wordt mok maar gewacht. Sprekers grief is,dat de prae-adviezen veel te laat worden ontvangen. De VOORZITTER moet dit erkennendoch er is weinig aan te doen. Spreker wil met den Secretaris bespreken of het niet mogelijk is als regel de prae-adviezen vroeger te verzenden. De heer SMITS zegt van zijn bezwaar te willen afstappen mits de Voorzitter wil beloven,dat in het vervolg de stukken ten minste drie dagen te voren in het bezit van de leden zijn. De VOORZIiTER belooft beterschap en zal met den Secretaris en de ambtenaren overleggen. Let voorstel zal spreker stra^ks in opjfebare vergadering doen behandelen. Daarna,ce 4.40 uur,heropent de Voorzitter de vergadering. De Secretaris, X>e Voorzitter,

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1934 | | pagina 54